Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Akreditované študijné odbory

Prehľad priznaných práv
udeľovať príslušné akademické tituly
absolventom štúdia študijných programov v študijných odboroch

 

Stupeň vysokoškolského štúdia / udeľovaný akademický titul

Názov študijného odboru/programu

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia (vyjadrená v ak. rokoch)

Jazyk uskutočňo-
vania

Priznané práva

(časové obmedzenie)

1. Bc.

Právo

denná

3

slovenský,
anglický

bez časového obmedzenia

1. Bc.

Právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

2. Mgr.

Právo

denná

2

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

2. Mgr.

Právo

externá

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Pracovné právo

denná

3

slovenský, anglický

do roku 2020
(správa o odstránení nedostatkov)

3. PhD.

Pracovné právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

denná

3

slovenský, anglický

do 4. 6. 2019
(odňaté právo)

3. PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Trestné právo

denná

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Trestné právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Ústavné právo

denná

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Ústavné právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Občianske právo

denná

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Občianske právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

 

Trnava 20. 6. 2019

Uvedené práva uskutočňovať študijné programy boli priznané rozhodnutím Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 11. 2018 (ex offo  - vyznačenie zrušenia časového obmedzenia) a zo dňa 4. 6. 2019 (odňatie práva).

 

 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Prehľad priznaných práv

 uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

 v príslušných študijných odboroch

 

Študijný odbor

Udeľovaný

vedecko-pedagogický titul

Priznané práva

(časové obmedzenie)

Pracovné právo

docent, profesor

bez časového obmedzenia
(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2019/11076:8-A1110 zo dňa 4. 7. 2019.)

Teória a dejiny štátu a práva

docent, profesor

pozastavená platnosť priznaného práva k 4. 7. 2019
(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2019/11076:8-A1110 zo dňa 4. 7. 2019.)

Trestné právo

docent, profesor

bez časového obmedzenia

Uvedené práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov boli priznané v súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave doručené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 10. 2015 pod číslom č. 2015-18755/47219:8-15A0, č. 2015-18755/55169:19-15A0.

Občianske právo

docent, profesor

bez časového obmedzenia

Uvedené právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov bolo priznané rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 6. 11. 2017 pod číslom č. 2017/14234:5-15A0.

 

Trnava 12. 7. 2019