Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Habilitačné a vymenúvacie konania

Prehľad priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
v príslušných študijných odboroch

Študijný odbor: Pracovné právo
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva (časové obmedzenie): do 31.8.2019

Študijný odbor: Teória a dejiny štátu a práva
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva (časové obmedzenie): do 31.8.2019

Študijný odbor: Trestné právo
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva (časové obmedzenie): bez časového obmedzenia

Trnava 26. 11. 2015

Uvedené práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov boli priznané v súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave doručené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 10. 2015 pod číslom č. 2015-18755/47219:8-15A0, č. 2015-18755/55169:19-15A0.