Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Legislatíva a základné normy

Štatút
Študijný poriadok
Pravidlá prijímacieho konania
Vyhlášky
Habilitačné a inauguračné konanie


Štatút

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - Informatívne znenie so zapracovanými Zmenami a doplnkami (zmeny účinné od 12.5.2016)
Oznámenie k novým vnútorným predpisom fakulty (TU)
Zmeny a doplnky Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


Študijný poriadok

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 24.10.2019
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - účinný od 1.9.2018
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - Informatívne znenie so zapracovaným Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 (zmeny účinné od 28.11.2016) 
Dodatok č. 2 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 28.11.2016
Dodatok č. 1 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.2.2016
Zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 1.9.2012
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie - účinné od 1.9.2012
Oznámenie k novým vnútorným predpisom fakulty (TU)


Pravidlá príjmacieho konania

Pravidlá prijímacieho konania Bc.
Zoznam literatúry na prijímacie konanie - bakalársky študijný program
Pravidlá prijímacieho konania PhD.


Vyhlášky

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2020/2021
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2019/2020
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2018/2019
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2016 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2017/2018
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2016/2017
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2013 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2014/2015
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2012 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2013/2014
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2012/2013
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 21/2011
Neoficiálne úplné znenie vyhlášky dekana právnickej fakulty č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu
Zmeny a doplnky vyhlášky o doktorandskom štúdiu
Vyhláška dekana č. 1/2013 - Doktorandské štúdium
Vyhláška dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní
Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní


Habilitačné a inauguračné konanie

Právna a interná úprava habilitačného a inauguračného konania

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

Evidencia publikačnej činnosti

Rokovací poriadok VR TU, Právnickej fakulty