Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov druhého ročníka, ktorí ešte neabsolvovali skúšku z predmetu DPÚS I.

Vážené študentky a vážení študenti druhého ročníka,

mailom alebo počas konzulačných hodín oslovte vyučujúceho, ku ktorému chcete prísť na termín záverečného hodnotenia. Vzhľadom na zmenené podmienky absolvovania predmetu si môžete zvoliť medzi minuloročným a tohtoročným spôsobom hodnotenia (písomná skúška so štyrmi otvorenými otázkami alebo ústna skúška). Minuloročná a tohtoročná matéria sú totožné, s výnimkou kodifikácií 19. storočia, ktorá je pridaná do tohtoročnej matérie. V prípade výberu ústnej skúšky pre Vás platia aktuálne podmienky, v prípade výberu písomnej skúšky minuloročné podmienky. Vaše prípadné ďalšie otázky konzultujte s príslušným skúšajúcim.