Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zoznam obsadených a voľných tém bakalárskych (diplomových) prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

témy bakalárskych (príp. diplomových) prác, ktoré sa zapisujú v akademickom roku 2019/2020 a obhajované budú v akademickom roku 2020/2021 boli, na základe dohody so školiteľom, priradené nasledovným študentom:

 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

 

1) Socialistické vlastníctvo v ČSSR (Socialist Ownership in the Czechoslovak Socialist Republic): Eliška Vrablecová

2) Proces s V. Žingorom (The Trial of V. Žingor): Kristína Hegedusová

3) Priama aplikácia Ústavy 9. mája (Direct Application of the May 9th Constitution): Patrik Gerhát

4) Vývoj akciového práva na Slovensku (The Development of Stock of Shares Law in Slovakia): Simona Berkešová

5) Ústavný súd v 1. ČSR (Constitutional Court in the Interwar Czechoslovakia): Filip Sedmák

6) Obchodné právo v podmienkach vojnového Slovenského štátu (Commercial Law in the Wartime Slovak State): Patrik Vohnút

7) Poručníctvo a opatrovníctvo v dejinách práva na Slovensku (Guardianship and Custody in the History of Law in Slovakia): Bronislava Tolmaiová

8) Tortúra v dejinách procesného práva na Slovensku (Torture in the History of Procedural Law in Slovakia): Nina Szalayová

9) Vývoj právnej úpravy vyživovacej povinnosti na Slovensku (Development of Legal Regulation of Alimentation Duty in Slovakia): Veronika Sahajová

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

 

Diplomové práce:

1) Historicko-právny pohľad na obchodovanie s ľudmi (Human Trafficking from Legal-Historical Perspective): Bc. Matej Parimucha

2) Inštitút osvojenia a jeho historickoprávny vývoj na území Slovenska (Legal-Historical Development of Adoption in the Territory of the Slovak Republic): Samuel Žilka

 

Bakalárske práce:

1) Snahy o kodifikáciu trestného práva hmotného v medzivojnovej ČSR (Codification Efforts in the Field of Substantive Criminal Law in the Interwar Czechoslovakia): Dominika Bukovecká

2) Majetkové vzťahy medzi manželmi v historickom priereze (so zameraním na inštitút koakvizície, zákonného majetkového spoločenstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov) (Property Relations Between Spouses from Historical Perspective (with Regard to Co-aquired Property of Spouses, Statutory Community Property and Tenancy by the Entirety): Klaudia Zetochová

3) Právnická dvojročnica a kodifikácia občianskeho práva hmotného v r. 1950 (The Two Year Legal Plan of Codification and the Codification of Substantive Civil Law in 1950): Frederik Juhás

4) Kodifikácia občianského práva hmotného v ČSSR v 60. rokoch 20. storočia - Kodifikace občanského práva hmotného v ČSSR v 60. letech 20. století (Codification of Substantive Civil Law in the Czechoslovak Socialist Republic in the 1960s): Vlasta Štěpničková

5) Kodifikácia trestného práva hmotného v ČSR v roku 1950 (Codification of Substantive Criminal Law in Czechoslovakia in 1950): Terézia Čabová

6) Kodifikácia trestného práva hmotného v ČSSR (60. roky 20. storočia) (Codification of Substantive Criminal Law in the Czechoslovak Socialist Republic in the 1960s): Denisa Dobáková

7) Vývoj odvetvia práva sociálneho zabezpečenia v období (1918 - 1948) (History of Social Insurance Law Between 1918 -1948): Eva Bernáthová-Martincová

 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.

 

1)       Právna úprava školskej politiky v rokoch 1918-1938 (Legal Regulation of Education in 1918-1938) voľná

2)    Spolková činnosť na Slovensku na poli starostlivosti o dieťa v I. decéniu I. ČSR (Child Care Associations in Slovakia in the First Ten Years of the Existence of Czechoslovakia) voľná

3)      Premena dedičského práva po prijatí DSP pre šľachtickú societu žijúcu na Slovensku (Change of the Heritage Law Provisions for the Slovak Nobility after Adoption of the Provisional Judicial Rules) voľná

4)      Domovské právo ako základné kritérium poskytovania sociálnej starostlivosti o slabších (Right of Residence as the Basis for Social Care Providing) voľná

5)    Vývoj obchodného práva v I. ČSR /na príklade jednej z obchodných spoločností/ (Development of the Commercial Law /on the Example of Chosen Commercial Company/ voľná

6)      Dedičské právo v súdnej praxi socialistickej ČSSR (Judicial Practice on Heritage Law in the Czechoslovak Socialist Republic) voľná

7)      Dedičské právo v súdnej praxi dualistického Uhorska (Judicial Practice on Heritage Law in the Hungarian part of the Austro-Hungarian Monarchy) voľná

8)      Historický vývoj záložného práva vo feudálnom Uhorsku (Development of Legal Regulation of the Right of Lien in the Feudal Hungary) voľná

9)      Vývoj obecnej samosprávy v medzivojnovom Slovensku (Development of Local Self-Government in Slovakia in the Interwar Period) voľná

 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.

 

Diplomová práca v akademickom roku 2020/21 na Katedre trestného práva:

1) Vývoj právnej úpravy protištátnych trestných činov vo Francúzsku (Development of French Legal Regulation of the Crimes Against the State): Bc. Peter Trnavský

 

Bakalárske práce: 

1) Ústavný vývoj Francúzska v priebehu revolúcie (1789 – 1799) (French Constitutional History During the Revolution (1789-1799): Martin Bohuš

2) Zákonodarná a výkonná moc v období prvej Československej republiky (1918 – 1938) v zmysle horizontálnej deľby moci (Legislative and Executive Power in the Period of the First Czechoslovak Republic (1918 - 1938) in Terms of Horizontal Separation of Powers): Jakub Davídek

3)Ústavný vývoj Nemeckej spolkovej republiky a Nemeckej demokratickej republiky (Constitutional History of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic): Peter Figura

4) Nacistické právo (The Nazi Law): Vladimír Hrabaj

5) Vznik Spojených štátov amerických a obdobie konfederácie (The Origins of the United States of America and the Period of Confederation): Nikola Kopčanová

6)Kríza Rímskej republiky a vznik principátu (The Crisis of the Roman Republic and the Origines of Principate): Karin Kovačičová

7) Ústavný vývoj Ruska v prvej polovici 20. storočia (Russian Constitutional History in the First Half of the 20th Century): Patrik Mánya

8) Rímsky senát v období republiky a principátu (Roman Senate During the Republic and Principate): Ladislav Matejička

9) Ústavný vývoj Veľkej Británie v 18. a 19. storočí (British Constitutional History in the 18th and 19th Centuries): Romana Moravčíková

10) Štátna forma Nemeckej ríše v stredoveku (State Form of the German Empire in the Middle Ages): Marko Stranovský

11) Norimberský proces (The Nuremberg Trials): Viktória Totková

12) Francúzske trestné právo v napoleonskom období (French Criminal Law During the Napoleonic Period): Nikola Vysočániová

 

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

 

1) Umelé prerušenie tehotenstva v slovenských právnych dejinách (The Legal Regulation of Abortion in the Slovak Legal History): Nina Uhrínová

2) Protižidovské zákonodarstvo v Slovenskom štáte (Anti-Jewish Legislation in the Slovak State): Adriana Seková

3) Vývoj právnej úpravy uzavretia manželstva na území Slovenska (Contraction of Marriage in the Slovak Legal History): Magdaléna Vachová

4) Prevrat v Československu v roku 1948 (The 1948 Czechoslovak Coup d'état): Ľubica Turčeková

5) Reformná činnosť Márie Terézie a Jozefa II. (The Reforms of Maria Theresa and Joseph II.): Martin Hruška

6) Zlatá bula Ondreja II.  (The Golden Bull of 1222): Miroslav Fedorš

7) Odboj Slovákov a Čechov za vznik Československa v USA (The Political Fight of the Czechs and Slovaks for Recognition in the USA): Patrik Mokriš

8) Charta 77 a vplyv občianskych síl na pád komunistického režimu (Chartre 77 and the Influence of the Civil Movement on the Collapse of Communism) Lenka Lepotová

9) Právna úprava vysťahovalectva z Československa po roku 1948 (Legal Regulation of Emigration from Czechoslovakia after 1948): Monika Černá

+10) Trestný čin vraždy novonarodeného dieťata matkou v právnych dejinách Slovenska (Infanticide in the Slovak Legal History): Emília Ondicová

JUDr. Jozef Kolárik, PhD.

 

1) Vývoj inštitúcie notárstva v Československu v rokoch 1949-1992 (Notary in Czechoslovakia Between  1949-1992): voľná

2) Vývoj inštitúcie advokácie v Československu v rokoch 1948-1992 (Advocacy in Czechoslovakia Between 1948-1992): voľná

 

 

Na voľné témy bude možné zapísať sa prostredníctvom systému MAIS v druhej fáze zapisovania.

 

Tešíme sa na spoluprácu,

členovia Katedry dejín práva