Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Výučba počas zimného semestra

Ako fakulta zotrvávame na názore, že len prezenčná výučba práva môže byť plnohodnotná výučba. S týmto názorom sa stotožňujete aj vy študentky a študenti, čoho výsledkom sú vaše odpovede vo viacerých anketách, ktoré ste vypĺňali v priebehu júna a júla. Vďaka vašim postrehom a požiadavkám, ktoré ste v anketách, ako aj vo vzájomnej komunikácii s fakultou uviedli, sa snažíme pripraviť výučbu v zimnom semestri kvalitne a zodpovedne. Uplynulý semester však berieme ako výbornú skúsenosť smerom ku skvalitneniu dištančnej výučby, preto sme na fakulte prijali určité kritériá, ktoré má táto výučba spĺňať.

S ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, a teda prevažujúce pozitíva dištančnej výučby, bude časť výučby prebiehať online; pôjde zväčša o prednášky povinných predmetov. Zároveň je potrebné pripraviť sa na výnimočnú celkovú dištančnú výučbu (viď Príkaz rektora TU č. 6/2020 - http://iuridica.truni.sk/opatrenia-suvisiace-s-pandemiou-ko…), a to v závislosti od potreby prijatia konkrétnych opatrení v zmysle nastaveného „semafora“ (napr. úplnú dištančnú výučbu bude mať len konkrétna študijná skupina v ročníku atď.).

Výučba od 21.09. 2020 do 09.10.2020 (t.j. prvé 3 výučbové týždne) bude prebiehať nasledovne:

DENNÉ ŠTÚDIUM:
- pre všetky ročníky - počas celého semestra prednášky z povinných predmetov dištančne (už od 1. týždňa výučby)

1. týždeň (od 21.9. - 25.9. 2020)

   1. ročník bc. - výučba bude prebiehať na fakulte počas celého týždňa, aktualizovaný rozvrh hodín bude študentom zaslaný na študentské e-maily. 

Prvý výučbový týždeň sa uskutoční výučba aj povinného predmetu Základy právnického vzdelávania (ZPV) so začiatkom vždy o 09:30 h. v prednáškovej sále Katolíckej jednoty Slovenska (oproti PF TU) podľa rozdelenia do skupín viditeľné v MAISe:
-dňa 21.09. skupina 1 a 2,
-dňa 23.09. skupina 3 a 4
-dňa 25.09. skupina 5 a 6.
Súčasťou sústredenia bude aj inštruktáž k dištančnej forme vzdelávania. V prípade kolízie predmetu ZPV a iného predmetu je potrebné, aby si študent nahradil chýbajúcu časť ZPV v iný deň, pričom túto skutočnosť je povinný oznámiť vyučujúcemu ZPV.
Ďalšie dva týždne bude prebiehať výučba cvičení pre 1. ročník bc. podľa zaslaného rozvrhu na študentské e-maily.

2. - 3. ročník bc.- cvičenia online podľa rozvrhu okrem 1. výučbového týždňa, kedy sa cvičenia neuskutočnia (po týchto 3 týždňoch je plánovaná prezenčná výučba na fakulte).
1. - 2. ročník mgr. - cvičenia online podľa rozvrhu okrem 1. výučbového týždňa, kedy sa cvičenia neuskutočnia (po týchto 3 týždňoch je plánovaná prezenčná výučba na fakulte).

 

2. a 3. týždeň (28.9. - 9.10.2020)

  1. ročník bc. - výučba bude prebiehať na fakulte počas celého týždňa, aktualizovaný rozvrh hodín bude študentom zaslaný na študentské e-maily.   

  2. - 3. ročník bc.- cvičenia online podľa rozvrhu 

  1. - 2. ročník mgr. - cvičenia online podľa rozvrhu 

4. a 5. týždeň (12.10. - 23.10.2020)

  1. ročník bc. - cvičenia online podľa rozvrhu  

  2. - 3. ročník bc. -výučba bude prebiehať na fakulte počas celého týždňa, aktualizovaný rozvrh hodín bude študentom oznámený na webe

  1. - 2. ročník mgr. - výučba bude prebiehať na fakulte počas celého týždňa, aktualizovaný rozvrh hodín bude študentom oznámený na webe 

 

6. až 12. týždeň (od 26.10.2020)

všetky ročníky -  výučba bude prebiehať na fakulte počas celého týždňa, aktualizovaný rozvrh hodín bude študentom oznámený na webe 

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM:
◾️ sústredenia prezenčne na fakulte podľa zverejneného rozvrhu

 

Ďalšie informácie:
- rozvrh výučby sa môže zmeniť, najmä dni a časy prednášok, ktoré budú v iný deň ako cvičenia,
- forma výučby povinne voliteľných predmetov, voliteľných predmetov vrátane klinických predmetov bude zverejnená v dostatočnom predstihu,
- rozdelenie študijných skupín nájdete zverejnené v dostatočnom predstihu v MAIS,
- presuny medzi študijnými skupinami sú v zmysle príkazu rektora a odporúčania ministra školstva zakázané (s výnimkou prekrývania predmetov po vzájomnom súhlase oboch vyučujúcich). S požiadavkami o presun z tohto dôvodu kontaktujte vyučujúcich najskôr prvý výučbový týždeň, študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia počas prvého týždňa nemusia kontaktovať vopred vyučujúceho, len mu oznámia prítomnosť na výučbe (a oznámia dôvod prítomnosti - kolízia rozvrhu)
- skúškové obdobie sa uskutoční prezenčne, t.j. štandardne (o prípadných zmenách vás budeme vopred informovať).