Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Spôsob hodnotenia TPP I a TPH II - denná forma štúdia

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa záverečné hodnotenia všetkých predmetov budú vykonávať dištančným spôsobom. Forma dištančnej skúšky zvolená pre predmety TPP I a TPH II je vypracovanie semestrálnej práce podľa pokynov, ktoré sú uvedené nižšie v prílohách. Pokyny sú spracované osobitne pre predmet TPP I a osobitne pre predmet TPH II. Študent spracuje semestrálnu prácu na jednu tému, ktorú si vyberie zo zoznamu tém, ktoré sú uvedené v prílohách nižšie a podľa pokynov, ktoré sú podrobne uvedené v daných prílohách.

Dištančné skúškové hodnotenie z predmetu DPÚS II. (LS 2019/20) - oznam pre všetkých študentov predmetu DPÚS II.

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na nepredvídané okolnosti, ktoré znemožnili priamu kontaktnú výučbu a zasahujú aj do možnosti hromadného ústneho skúšania, sa mení spôsob hodnotenia z predmetu DPÚS II.

Namiesto ústnej skúšky študenti/študentky vypracujú seminárnu prácu v rozsahu 4-5 normostrán. Nižšie sú uvedené návrhy tém jednotlivých vyučujúcich/skúšajúcich, ktorí budú hodnotiť spracovanie nimi vypísaných tém.

Externe študujúci sa prihlasujú prioritne k pani doc. Laclavíkovej a vyberajú si z jej tém.

Obhajoby diplomových prác - aktuálny vývoj situácie

Vážení študenti, diplomanti,

vzhľadom k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 rušíme termín obhajob diplomových prác, ktoré sa mali uskutočniť dňa 13.5.2020.

Náhradný termín obhajob diplomových prác sa predpokladá v mesiacoch máj – jún 2020, pričom presný dátum konania bude oznámený bezodkladne po stabilizácii aktuálnej situácie, najmenej 15 dní pred ich konaním.

ÚPDVaIT

Kontrola plnenia náhrady prezenčnej výučby - denní študenti 1. ročníka

Vážené študentky, vážení študenti,

veríme, že Vám náhradné semináre postupne zverejňované v Moodle pomáhajú s dištančnou výučbou predmetu DPÚS II. Ako ste si iste všimli, prezentácie nazvané ako  „Náhrada prezenčnej výučby“ obsahujú viaceré otázky ako úlohy, ktoré by sme za normánych okolností riešili v škole na seminároch. Vzhľadom na súčasnú situáciu to, bohužiaľ, nie je možné, a preto Vás poprosíme o zaslasnie vypracovaní týchto otázok a úloh na mailovú adresu Vášho vyučujúceho, a to podľa nasledovných pokynov: