Skočiť na hlavný obsah

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ (ŠVOČ)

Študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa môžu každoročne zúčastniť na Vedeckej študentskej konferencii v sekcii ,,Právo" alebo v sekcii ,,Fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ" s možnosťou postupu na československé finále. Bližšie informácie sa uvádzajú v sekcii udalosti: https://iuridica.truni.sk/udalosti po určení konkrétneho dátumu pre príslušný akademický rok (viď napr. rok 2022: https://iuridica.truni.sk/svoc-2022

 

Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť

Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť je poradným orgánom dekana fakulty, ktorý rieši otázky týkajúce sa vedeckej a odbornej činnosti študentov a študentiek na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.
Študentskú vedeckú a odbornú činnosť upravuje Smernica rektora a Usmernenie dekana č. 7/2023.

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_na_svoc_final-1.pdf

Na fakulte bola zriadená Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť, ktorej cieľom je riešenie otázok týkajúcich sa vedeckej a odbornej činnosti študentov a študentiek na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Činnosť Komisie upravuje Usmernenie dekana PF TU č. 7/2023

Trnava 21.1.2021

 

Komisia pre vedeckú a odbornú činnosť študentov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., Ph.D. (predseda komisie)

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Branislav Rak – študent

Michaela Magulová – študentka

Bc. Marek Nekoraník – študent

 
 

Formuláre:

Návrh dekana na priznanie štipendia za ŠVOČ

Prihláška na pozíciu študentskej pomocnej vedeckej sily / študentskej pomocnej pedagogickej sily

Výkaz pomocnej študentskej vedeckej / pedagogickej sily

 

Infolisty - študentská vedecká a odborná činnosť

V rámci aktivít študentskej vedeckej a odbornej činnosti je možné získať za tieto činnosti kredity, a to po predložení potvrdenia o ich absolvovaní na Študijnom oddelení.

Infolisty TU

 

POMVED - študentská vedecká odborná činnosť na katedrách 

 

POMVED očami študenta