Skočiť na hlavný obsah

Doktorandské štúdium

Doktorandský študijný program sa uskutočňuje v akreditovaných študijných odboroch. Štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na stave vedeckého bádania a najmä na vlastnom príspevku doktoranda k nemu, ktorý je výsledkom vedeckej práce a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti právnych vied.  Fakulta je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia.

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme a uskutočňuje sa v dennej alebo v externej forme. Dennú formu štúdia charakterizuje najmä pravidelná prítomnosť doktoranda na fakulte a na jej vedeckom živote, konzultácie so školiteľom a pravidelná publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium, konzultácie so školiteľom a pravidelná publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme štyri roky.

Podrobnosti o organizácii doktorandského študijného programu upravuje Vyhláška dekana právnickej fakulty č. 3/2023 o doktorandskom štúdiu
a harmonogram doktorandského štúdia, schválený Odborovou komisiou pre doktorandské štúdium.

Pravidlá prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium