Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rigorózne konanie

Absolventi študijných programov v študijnom odbore právo, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelí vysoká škola uchádzačovi akademický titul v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).

Rigorózne konanie uchádzačov, ktorí sa prihlásili do 1. 9. 2018, sa spravuje znením vyhlášky dekana  o rigoróznom konaní č. 1/2012, ktoré bolo schválené Akademickým senátom PF TU 10. 5. 2012

Rigorózne konanie uchádzačov, ktorí sa prihlásili po 1. 9. 2018, sa spravuje znením vyhlášky dekana o rigoróznom konaní č. 1/2012, ktoré bolo schválené Akademickým senátom PF TU 23. 5. 2018.

 

Poplatky za úkony spojené s rigoróznym konaním sú stanovené vo vyhláške rektora Trnavskej unvierzity v Trnave o školnom a poplatkoch platnej v príslušnom akademickom roku (v časti školné).

 

Kontakt:

Renáta Karabová
Tel.: +421 33/5939 648
č. dverí: 208
e-mail: rigopf@truni.sk

konzultačné hodiny:  Utorok 8:00 - 15:00 hod.

                                 Štvrtok 8:00 - 15:00 hod.