Skočiť na hlavný obsah

Rigorózne konanie

 
Nová úprava rigorózneho konania s účinnosťou od 1. 9. 2023

                 
Za splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou dekana č. 1/2023 o rigoróznom konaní ako interného predpisu Právnickej fakulty TU v Trnave sa o vykonanie rigoróznej skúšky a udelenie akademického titulu „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“) môže v rámci rigorózneho konania na Právnickej fakulte TU v Trnave uchádzať:

  • absolvent vysokej školy v Slovenskej republike študijného programu v študijnom odbore právo, ktorý získal titul „magister“ a
  • absolvent zahraničnej vysokej školy študijného programu v študijnom odbore rovnocennom so študijným odborom právo za predpokladu, že jeho doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou je rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným vysokou školou v Slovenskej republike

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelí Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta uchádzačovi akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).

Uchádzači o rigoróznu skúšku môžu konať na Právnickej fakulte TU v Trnave rigoróznu skúšku v rámci zvolenej špecializácie z dvoch študijných predmetov, priradených k danej špecializácii, zoznam ktorých je dostupný tu.

Poplatky za úkony spojené s rigoróznym konaním sú stanovené vyhláškou rektora Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na príslušný akademický rok (dostupná tu).

Rigorózne konanie uchádzačov sa s účinnosťou od 1. 9. 2023 spravuje Vyhláška dekana č. 1/2023 o rigoróznom konaní – účinná od 1.9.2023. Touto vyhláškou sa spravujú aj rigorózne konania, ktoré sa začali a neboli ukončené pred nadobudnutím jej účinnosti.

Kontakt

Referát rigorózneho konania
Daniela Brestovanská
Tel.: 00421 33/5939 605
Email: rigopf [at] truni.sk
Kollárova 10, Trnava
m. č. 208, 2. poschodie