Skočiť na hlavný obsah

Rigorózna práca a vyhlásené témy

Téma rigoróznej práce

Témy rigoróznych prác v rámci jednotlivých špecializácií vyhlasuje príslušný predseda rigoróznej komisie. Zoznam vyhlásených tém rigoróznych prác je dostupný nižšie.

V prihláške môže uchádzač navrhnúť aj vlastnú tému rigoróznej práce odlišnú od vyhlásených tém rigoróznej práce; možnosť spracovania témy navrhnutej uchádzačom podlieha jej schváleniu predsedom rigoróznej komisie pre špecializáciu zvolenú uchádzačom v prihláške na rigorózne konanie v súlade s postupom uvedeným v čl. 3 ods. 7 vyhlášky dekana č. 1/2023 o rigoróznom konaní.  

Tému rigoróznej práce si uchádzač vyberá alebo navrhne v rámci zvolenej špecializácie.

Vybranou témou z vyhlásených tém rovnako ako navrhnutou témou rigoróznej práce, ktorá bola schválená predsedom rigoróznej komisie, je uchádzač viazaný s výnimkou, ak zmenu dohodnutej témy počas rigorózneho konania povolil na návrh uchádzača predseda rigoróznej komisie.

 

Vyhlásené témy rigoróznych prác

Špecializácia:

Teória práva

Rímske právo

Svetové dejiny štátu a práva

Právne dejiny Slovenska

Medzinárodné právo verejné

Európske právo

Ústavné právo

Správne právo

Finančné právo

Právo životného prostredia

Trestné právo

Občianske právo hmotné

Občianske právo procesné

Právo duševného vlastníctva

Medzinárodné právo súkromné

Obchodné právo

Pracovné právo

Právo sociálneho zabezpečenia

 

Rigorózna práca

Na náležitosti, vypracúvanie, registrovanie, uchovávanie, sprístupňovanie, zber a kontrolu originality rigoróznej práce sa vzťahuje Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

Rigoróznu prácu, ktorej odporúčaný rozsah je 80 až 120 normostrán, odovzdáva uchádzač:

  • v jednom vyhotovení vo vytlačenej a zviazanej forme, pričom prácu možno vytlačiť i obojstranne a za pevnú väzbu sa považuje i hrebeňová väzba (jeden exemplár rigoróznej práce bude uchádzačovi po úspešnej obhajobe vrátený)
  • v elektronickej forme na dátovom nosiči (CD, USB) v jednom súbore vo formáte „.pdf“ (na obale dátového nosiča musí uchádzač uviesť všetky údaje z titulného listu).

                         
Povinnými prílohami odovzdanej rigoróznej práce, ktoré sú vygenerované systémom EZP, sú:

  • Licenčná zmluva o použití diela podpísaná uchádzačom v dvoch vyhotoveniach
  • Potvrdenie o odovzdaných súboroch
  • Analytický list
  • Protokol o kontrole originality (obligatórne v časti Kontrolovaná práca, Informácie o extrahovanom texte dodanom na kontrolu, Početnosť slov – histogram a Práce s nadprahovou hodnotou podobnosti)

                        
Elektronická forma rigoróznej práce musí byť identická s vytlačenou formou rigoróznej práce. 

Pred fyzickým odovzdaním rigoróznej práce spolu s prílohami je potrebné ju nahrať do systému EZP. Prihlasovacie údaje do systému EZP (TUID) Vám budú vygenerované a zaslané elektronickou poštou spolu s postupom na základe žiadosti zaslanej elektronickou poštou na referát rigorózneho konania pred plánovaným odovzdaním rigoróznej práce.

Rigorózna práca musí byť autorom vytvorená tak, aby boli dodržané pravidlá práce s informačnými zdrojmi a zásady etiky citovania. Nesmie vykazovať znaky žiadnej z foriem plagiátorstva a nesmie ani iným spôsobom porušovať autorské práva ani iné práva duševného vlastníctva. Rigorózna práca nesmie mať výlučne charakter kompilácie iných autorských diel, ktorých autorom nie je uchádzač alebo kompilácie textu normatívnej úpravy alebo jej dôvodových správ.

Uchádzač je povinný predložiť rigoróznu prácu najneskôr do dvoch rokov odo dňa doručenia potvrdenia prijatia prihlášky na rigorózne konanie a to bez ohľadu na prípadnú zmenu témy rigoróznej práce počas rigorózneho konania.