Skočiť na hlavný obsah

ELSA

 

Združenie študentov práva  - ELSA   

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

vykonna-rada

PREZIDENT

Roman Debnár           president.trnava [at] sk.elsa.orgtarget="_blank"

GENERÁLNA TAJOMNÍČKA

Emma Kunová            secgen.trnava [at] sk.elsa.orgtarget="_blank"

VICEPREZIDENTKA PRE AKADEMICKÉ AKTIVITY

Vanesa Sabolová            academicactivities.trnava [at] sk.elsa.orgtarget="_blank"

VICEPREZIDENTKA PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

Kristína Jendrušáková      seminarconferences.trnava [at] sk.elsa.orgtarget="_blank"

VICEPREZIDENTKA PRE MARKETING

Enara Könözsyová 

POKLADNÍČKA

Tamara Dávidová

 

Členmi dozornej rady sú:

Predseda - Juraj Landczman 

Členovia - Dominik Pakoš a Kristián Kajanovič

 

Vision of ELSA – „A just world in which there is respect

for human dignity and cultural diversity“

ELSA všeobecne

ELSA je Európske združenie študentov práva/The  European Law Student´s Association. Ide o nepolitickú, nezávislú a neziskovú organizáciu študentov práva. V súčasnosti ELSA funguje v 43 krajinách a má viac ako 60 000 členov na viac než 400 právnických fakultách. Lokálne skupiny, akou je aj ELSA Trnava, sú súčasťou ELSA Slovakia, ktorá je súčasťou ELSA International so sídlom v Bruseli.

ELSA Trnava

Cieľom Združenia študentov práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je prispieť k lepšiemu vzdelaniu študentov práva tým, že svojimi aktivitami dáva študentom možnosť nadobudnuté teoretické vedomosti vyskúšať si v praxi, čím prináša akademickému vzdelávaniu ďalší potrebný rozmer

Členstvo v ELSA umožňuje prácu v sekciách, ktoré sú rozlíšené podľa obsahu náplne práce:

 • sekcia pre AKADEMICKÉ AKTIVITY (AA) 

- úlohou sekcie je čo najviac spojiť teóriu s praxou. Pripravujeme pre študentov návštevy advokátskych kancelárií, kde sa za pomoci advokátov riešia reálne prípady, sekcia organizuje simulované súdne a rozhodcovské spory za účasti učiteľov aj osôb z praxe, vyhlasuje esejistické súťaže, workshopy a pod.

AA organizuje aj podujatia ktoré nesúvisia so štúdiom, ale súvisia so študentským životom napr. organizácia súťaží, či simulovaných súdnych sporov („Právnický kvíz – nielen o práve“, „Rímskoprávny moot court“ a i.) – plesov (Beánia Právnickej fakulty) a iných spoločenských študentských akcií a večierkov („Právnikovica“, „Vianočný punč“ a pod.).

 • sekcia pre SEMINÁRE A KONFERENCIE (S&C)

- náplňou  práce v tejto sekcii je usporadúvať rôzne prednášky, besedy, diskusie, semináre a konferencie na akékoľvek témy súvisiace s právom.

 • sekcia pre  MARKETING

- úlohou sekcie marketingu, je podporovať uvedené sekcie. Ako? Prostredníctvom propagačných materiálov sa o jednotlivých akciách študenti dozvedia viac. Tvorba plagátov, brožúr, prezentácií, iných rôznych informačných publikácií, aktualizovanie web stránky – to všetko pomôže k zviditeľneniu sa, a tým aj účasti a záujmu nielen študentov. Súčasťou práce marketéra je aj fundraising (získavanie finančných prostriedkov), a spolu s prezidentom výkonnej rady má na starosti mnoho ďalších zaujímavých prác.

 

Viac o združení študentov

Právnickej fakulty TU v Trnave – ELSA Trnava, sa dozviete,

ak kliknete na FB ELSA Trnava, prípadne IG elsa_trnava

alebo ak zavítate do miestnosti ELSA

v budove Právnickej fakulty TU v Trnave

(suterén – ľavé krídlo budovy PF TU)

        Môžete nám aj napísať na e-mail president.trnava [at] sk.elsa.orgclass="spamspan"

 

AKTIVITY ŠTUDENTSKÉHO ZDRUŽENIA

ELSA Trnava

ELSA Trnava svojou činnosťou prispieva k zvyšovaniu kvality právneho vzdelávania, zlepšovaniu vzájomného porozumenia a propagovania spoločenskej zodpovednosti študentov práva a mladých právnikov.

Kvôli  zvyšovaniu odborného vzdelávania študentov práva a mladých právnikov, trnavská lokálna skupina ELSA každý rok organizuje pre študentov fakulty množstvo zaujímavých podujatí – rôzne semináre, diskusie, konferencie, prednášky, zahraničné stáže študentov a iné.

V prvej polovici zimného semestra sa doteraz už tradične organizovali Beánie Právnickej fakulty, na ktorých sa s obľubou zúčastňujú nielen študenti, ale aj pedagógovia fakulty. V rámci programu sa uskutočňuje symbolická inaugurácia prvákov, tanečné, ako i hudobné vystúpenia známych hudobných kapiel, vystúpenia rôznych tanečných skupín, prípadne aj vystúpenia talentovaných jednotlivcov. Pravidlom sa stala aj bohatá tombola s cenami od partnerov ELSA Trnava. Každoročne je táto akcia pre študentov nielen nezabudnuteľným zážitkom, ale aj spôsobom, ako sa spoznať so študentmi prvých ročníkov a ostatnými študentmi, začleniť sa čo najlepšie do kolektívu a študentského života akademickej obce.

              

Projekty ELSA

ELSA organizuje na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni veľké množstvo projektov, ktoré sa delia do 2 oblastí činnosti:

 • akademické aktivity – „simulované spory“, „súťaže esejí“, workshopy, spoločenské akcie a iné...
 • semináre a konferencie – medzinárodné konferencie, prednášky, besedy, diskusie, letné školy práva...

Na pôdu fakulty radi pozývame aj hostí, ktorí odpovedajú na zvedavé otázky študentov, najmä ak ide o aktuálne témy zo spoločenského života.

               Letný semester je vždy plný simulovaných sporov. K tým najobľúbenejším patrí každoročne organizovaný Rímsky simulovaný súdny spor, ktorý sa uskutočňuje na fakultnej i medzinárodnej úrovni. V posledných dvoch rokoch naša lokálna skupina organizovala celoslovenské finále Rímskeho simulovaného súdneho sporu.

               Naši ELSA-ci sa viackrát zúčastnili simulovaného trestného procesu, na ktorom sa dva roky po sebe prebojovali až do celoslovenského finále, v ktorom obsadili pekné druhé miesto.

                                                                                              

Tento rok čakáme aj Tvoju prihlášku !

Neváhaj a zapoj sa aj Ty!

Vedecká študentská konferencia (VŠK) sa rovnako ako simulované súdne spory koná každý rok. Je pre študentov fakulty ďalšou významnou akademickou udalosťou na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Poskytuje im priestor predstaviť svoje názory, postrehy a úvahy k oblastiam s právnou tematikou, prostredníctvom príspevku pred odbornou komisiou, zloženou z pedagógov fakulty a študentov fakulty. Výherné príspevky z jednotlivých sekcií sa každoročne uverejňujú v Zborníku z vedeckej študentskej konferencie a sú odmenené knižnými cenami i motivačnými štipendiami.                 

              Raz ročne organizujeme aj podujatie, ktoré organizuje každá lokálna skupina ELSA na právnických fakultách v Európe. Ide o ELSA DAY, t.j. deň, keď si pripravíme konferenciu, prednášky, diskusie na vopred vybranú tému, ktorá je spoločná pre všetky lokálne skupiny. Téma je starostlivo vyberaná tak, aby  bola pre študentov atraktívna a aktuálna.

ELSA každoročne spolupracuje s fakultou pri organizovaní tradičných podujatí v „Deň fakulty“ – bolo dlho zaužívaným a dobrým zvykom organizovať pri tejto príležitosti rôzne športové podujatia a turnaje medzi študentmi a pedagógmi fakulty o „putovný pohár dekana fakulty“.

ELSA je jedinečný projekt, ktorý spája vyše 50 000 študentov práva z 375 fakúlt z celej Európy. Ak chceš byť jeho súčasťou, pridaj sa k nám, do ELSA Trnava, už v tomto akademickom roku. Pre viac informácii nám napíš do správy, tešíme sa práve na teba!

 

Študentský časopis Corpus Delicti

Súčasťou činnosti združenia ELSA je aj študentský časopis Corpus Delicti, ktorý vydávame ako jediná lokálna skupina na Slovensku.

Toto periodikum vzniklo z potreby vydávať vlastné publikácie, v ktorých by sa mohli vyjadrovať študenti, pedagógovia a ďalší odborníci z mimo fakultného prostredia. Pre študentov je to vynikajúca príležitosť realizovať sa, ukázať svoje kvality a prezentovať svoje názory.

Časopis môžete nájsť aj v elektronickej podobe na Facebooku ELSA Trnava a na našej internetovej stránke fakulty iuridica.truni.sk

 

K ďalším neprehliadnuteľným akciám organizovaným ELSA-kmi patria aj: 

 • právnický kvíz nielen o práve
 • prednášky s odborníkmi z praxe
 • tútoring prvákov
 • valné zhromaždenia (lokálne aj národné)
 • vianočný punč
 • a mnohé ďalšie akcie  –  Študentská kvapka krvi; Ples právnikov; Piknik vo fakultnej záhrade; rôzne turistické výlety; akcie pre študentov, pedagógov aj zamestnancov fakulty.
Príklady zorganizovaných podujatí v r. 2022:
 
27.10.2022: Neformálne posedenie študentov s dr. Štukovským v HISTORY Restaurant&café:
6.10.2022: Workshop kofeín a právo spojený s ochutnávkou kávy:
29.9.2022: ELSA Meet:
21.9.2022: Burza (nielen) právnických kníh:
v priebehu 2022: Právnický kvíz nielen o práve s rôznymi učiteľmi PF TU, napr.:
31.3.2022: Online webinár so šéfredaktorkami Corpus Delicti - O písaní právnických článkov:

 

Príklady zorganizovaných podujatí v r. 2023:

elsa

Naši študenti absolvovali pekný a zároveň náročný týždeň na Malte, kde sa zúčastnili ICM ELSA (Medzinárodné valné zhromaždenie ELSA). Enara Könözsyová, Roman Debnár a Tamara Dávidová sa ICM zúčastnili ako členovia Výkonnej rady ELSA Trnava a Martin Pogádl ako člen Výkonnej rady ELSA Slovak Republic.

Medzi dôležité rozhodnutia na plenárnych schôdzach ICM patrili najmä: voľba boardu ELSA International, vyslovenie nesúhlasu s udelením statusu pozorovateľa ELSA pre RLSA (Russian Law Students Association), či zmena Stanov ELSA International. 

Okrem toho sa zúčastňovali workshopov podľa sekcií, v ktorých v rámci ELSA pôsobia, pod vedením funkcionárov ELSA International.

 

Príklady zorganizovaných podujatí v r. 2024:

Milá študentka,

Milý študent,

ak Ťa dané podujatia zaujali a mal/a by si záujem podieľať

sa na tvorbe a realizácii týchto podujatí,

radi Ťa privítame v kancelárií ELSA Trnava,

ktorá sa nachádza v priestoroch fakulty.

 

Pre viac informácií

klikni na FB ELSA Trnava  a  IG elsa_trnava

 

  QR Kódy na ELSA

← Instagram    a   ELSA FB  →

image-20220621102424-3    image-20220621102441-4

 

 alebo píš na president.trnava [at] sk.elsa.orgclass="spamspan"

 

 

Byť členom ELSA Trnava neznamená len

participovať na podobných podujatiach,

ale aj získavať nové kontakty,

nové priateľstvá, 

bohaté skúseností s prácou v kolektíve

a nadobúdať manažérske zručnosti.

 

 

Ak nechceš byť iba radovým študentom,

rád sa angažuješ a máš chuť robiť „niečo navyše“ nielen pre seba,

ale aj pre svoju fakultu ...

 

... neváhaj a príď medzi nás ! ...