Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Veda a výskum

Z hľadiska celkového hodnotenia fakulta považuje popri nových formách vzdelávania, vedeckovýskumnú činnosť za jednu zo svojich primárnych aktivít, z ktorých sa odvíja aj jej medzinárodná akceptácia. Vedecký profil fakulty a medzinrádone uznávané výsledky, ktoré fakulta dosiahla, sú povzbudzujúce do ďalších rokov. Prejavuje sa v nich trvalá aktívna vedecká činnosť pedagógov fakulty, ako aj kontinuita ďalšieho rozvoja vedeckého života na fakulte zapájaním mladých vysokoškolských učiteľov do vedeckej činnosti, najmä prostredníctvom ich účasti v riešiteľských tímoch grantových úloh, ako aj spoluprácou so špecialozovanými medzinárodnými vládnymi aj mimovládnymi organizáciami s pôsobnosťou v rôznych právno-vedeckých disciplínach verejného aj súkromného práva.


Referát pre vedecko-výskumnú činnosť

Daniela Brestovanská
Tel.: +421 33/5939 605
č. dverí: 108
e-mail: daniela.brestovanska@truni.sk


Evidencia publikačnej činnosti
Mgr. Alena Štefanovičová
Tel.: 033 59 39 655
č. dverí: 36
e-mail: alena.stefanovicova@truni.sk


Referát pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty
Ing. Zita Gajová
Tel.: +421 33/5939 612
č. dverí: 107
e-mail: zita.gajova@truni.sk