Skočiť na hlavný obsah

Veda a výskum

Z hľadiska celkového hodnotenia fakulta považuje popri nových formách vzdelávania, vedeckovýskumnú činnosť za jednu zo svojich primárnych aktivít, z ktorých sa odvíja aj jej medzinárodná akceptácia. Vedecký profil fakulty a medzinrádone uznávané výsledky, ktoré fakulta dosiahla, sú povzbudzujúce do ďalších rokov. Prejavuje sa v nich trvalá aktívna vedecká činnosť pedagógov fakulty, ako aj kontinuita ďalšieho rozvoja vedeckého života na fakulte zapájaním mladých vysokoškolských učiteľov do vedeckej činnosti, najmä prostredníctvom ich účasti v riešiteľských tímoch grantových úloh, ako aj spoluprácou so špecialozovanými medzinárodnými vládnymi aj mimovládnymi organizáciami s pôsobnosťou v rôznych právno-vedeckých disciplínach verejného aj súkromného práva.

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
Daniela Brestovanská
Tel.: +421 33/5939 605
č. dverí: 208
e-mail: daniela.brestovanska [at] truni.sk

Referát pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty
Martina Miškolciová
Tel.: +421 33/5939 625
č. dverí: 203
e-mail: martina.miskolciova [at] truni.skrel="noopener" target="_blank"