Skočiť na hlavný obsah

Evidencia publikácií

Publikačná činnosť sa bibliograficky registruje v príslušnej akademickej knižnici. V knižnici sa tiež archivujú doručené dokumenty (kópie), pripravujú potrebné výstupy a štatistické prehľady, zabezpečuje sa spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti pre rozpis dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR, pre účely akreditácie, evaluácie Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, príp. pre iné hodnotenia.

http://www.truni.sk/kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti