Skočiť na hlavný obsah

Legislatíva a základné normy Právnickej fakulty TU

Štatút
Vnútorný systém kvality
Organizačný poriadok
Akademický senát
Študijný poriadok
Etika, etika publikovania
Podnety, oznámenia (ochrana práv, diskriminácia, podnety študentov)
Prijímacie konanie
Štúdium
Štipendiá
Záverečné práce
Veda a výskum
Pracovnoprávne vzťahy

ŠTATÚT

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2023

Neaktuálne štatúty

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty – úplné znenie má informatívny charakter (zmeny účinné od 12.5.2016)
Zmeny a doplnky Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty – zmeny účinné od 21.4. 2016 a 12. 5. 2016
Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013

ŠTATÚT TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE - účinný od 20.4.2023

Neaktuálne štatúty

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave

VNÚTORNÝ SYSTÉM KVALITY - základné predpisy

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave
Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach (schválená 17.1.2022, platná a účinná dňom zverejnenia na úradnej výveske)
Štatút rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty pre kvalitu

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Zmena Organizačného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinná od 1.7.2024
Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2023
Organizačná štruktúra Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinná od 1.9.2023

Neaktuálne organizačné poriadky

Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.12.2011
Zmeny a doplnky k Organizačnému poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 18.6.2015 a 22.6.2015

AKADEMICKÝ SENÁT

ŠTUDIJNÝ PORIADOK

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2023

Neaktuálne fakultné študijné poriadky

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný do 31.8.2023
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie má Informatívny charakter (zmeny účinné od 28.11.2016)
Dodatok č. 2 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 28.11.2016
Dodatok č. 1 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.2.2016
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie má informatívny charakter - účinné od 1.9.2012
Zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 1.9.2012

ŠTUDIJNÝ PORIADOK TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE (aktuálny)

Neaktuálne univerzitné študijné poriadky

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - účinný od 1.9.2018

ETIKA, ETIKA PUBLIKOVANIA

Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave
Smernica dekana PF TU č. 1/2023 - Etika publikovania a zamedzenie plagiátorstva (účinná od 1.9.2023)

Neaktuálne predpisy: etika, etika publikovania

Smernica dekana PF TU č. 1/2021 - Etika publikovania a zamedzenie plagiátorstva (účinná do 31.8.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel

Etická komisia
Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave
Disciplinárna komisia
Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

PODNETY, OZNÁMENIA (OCHRANA PRÁV, DISKRIMINÁCIA, PODNETY ŠTUDENTOV)

PODNETY - KOMISIA PRE ŠTÚDIUM
Usmernenie dekana PF TU č. 3/2023 k podávaniu a vybavovaniu podnetov a o činnosti komisie pre štúdium (od 1.9.2023)
     Príloha č. 1 - Vzor podnetu
Usmernenie dekana PF TU č. 3/2020 - Podávanie a vybavovanie podnetov (do 31.8.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2020 - Činnosť komisie pre štúdium (do 31.8.2023)

OZNÁMENIA - KOMISIA PRE PRESKÚMAVANIE OZNÁMENÍ
Podnety / oznámenia
Usmernenie dekana PF TU č. 4/2023 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel (od 1.9.2023)
     Príloha č. 1 - Oznámenie o porušení zásady rovného zaobchádzania / o prejavoch intolerancie / o nekalej praktike / o neetickom konaní
     Príloha č. 2 - Záznam z preskúmavania oznámenia
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel (do 31.8.2023)

PODNETY DEKANKE
Podnety dekanke (link na formulár)
Podnety týkajúce sa štúdia, činnosti na PF TU možno priamo podať aj dekanke fakulty prostredníctvom online formuláru (link)

PRIJÍMACIE KONANIE

Informácie o prijímacom konaní (otázky, literatúra, formulár pre otázky uchádzačov)
Usmernenie dekana PF TU č. 11/2023 - Činnosť Komisie pre prijímacie konanie (od 1.9.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2016 - Činnosť Komisie pre prijímacie konanie (do 31.8.2023)

ŠTÚDIUM

Usmernenie dekana PF TU č. 3/2023 k podávaniu a vybavovaniu podnetov a o činnosti komisie pre štúdium
Usmernenie dekana PF TU č. 6/2021 - Činnosť Komisie pre právnické vzdelávanie (do 31.8.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 12/2023 - Zahraničná mobilita vykonávaná na základe programu ERASMUS+ (od 1.9.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 10/2021 - Zahraničná mobilita vykonávaná na základe programu ERASMUS+ (do 31.8.2023)

Študenti so špecifickými potrebami

Smernica rektora o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami
Podpora študentov so špecifickými potrebami

Študijný poradca

Usmernenie dekana PF TU č. 5/2023 - Činnosť Rady študijných poradcov (od 1.9.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 4/2021 - Činnosť Rady študijných poradcov (do 31.8.2023)
Študijní poradcovia

Kariérový poradca

Usmernenie dekana PF TU č. 6/2023 - Činnosť Rady kariérových poradcov (od 1.9.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 5/2021 - Činnosť Rady kariérových poradcov (do 31.8.2023)
Kariérne poradenstvo

ŠTIPENDIÁ

Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

Tehotenské štipendium

Podmienky nároku na tehotenské štipendium

Sociálne štipendium

Vyhláška č. 102/2006 o priznaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
Vyhláška rektora TU č. 8/2013, ktorou sa ustanovuje štatút štipendijného fondu

Motivačné štipendium

Informácie o štipendiách a pôžičkách nájdete TU.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Usmernenie dekana PF TU č. 2/2023 - Harmonogram konzultácií, vypracovania a obhajoby záverečnej práce (od 1.9.2023)
     Príloha č. 1 - Rámcový časový harmonogram zápisov tém a obhajob záverečných prác
     Príloha č. 2 - Harmonogram konzultácií a vypracovania záverečnej práce
     Príloha č. 3 - Rámcový formulár posudku školiteľa a posudku oponenta záverečnej práce
Usmernenie dekana PF TU č. 9/2021 - Harmonogram konzultácií, vypracovania a obhajoby záverečnej práce (do 31.8.2023)

Vedecká a odborná činnosť študentov

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave
Usmernenie dekana PF TU č. 7/2023 - Činnosť Komisie pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť (od 1.9.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 3/2021 - Činnosť Komisie pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť (do 31.8.2023)
Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Doktorandské štúdium

Vyhláška dekana právnickej fakulty č. 3/2023 o doktorandskom štúdiu (od 1.9.2023)

Neaktuálne predpisy

Vyhláška dekana právnickej fakulty č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu – úplné znenie má informatívny charakter – účinné od 1.9.2015 (do 31.8.2023)
Zmeny a doplnky vyhlášky o doktorandskom štúdiu – účinné od 1.9.2015
Vyhláška dekana č. 1/2013 - Doktorandské štúdium - účinné od 1.9.2013

Vyhláška dekana PF TU č. 2/2023 - Odborové komisie a subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium
Usmernenie dekana PF TU č. 8/2023 - Činnosť Komisie pre doktorandské štúdium (od 1.9.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 2/2021 - Činnosť Komisie pre doktorandské štúdium (do 31.8.2023)
Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2013 o doktorandskom štúdiu

Školné

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2023 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2024/2025
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2023/2024

Staršie vyhlášky

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2021 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2022/2023
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2021/2022
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2020/2021
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2019/2020
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2018/2019
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2016 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2017/2018
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2016/2017
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2013 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2014/2015
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2012 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2013/2014
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2012/2013
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 21/2011

Rigorózne konanie

Vyhláška dekana č. 1/2023 o rigoróznom konaní – účinná od 1.9.2023

Neaktuálne predpisy

Vyhláška dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní – účinná od 15.7.2020
Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní – účinná od 1.6.2012

Rigorózne konanie

VEDA A VÝSKUM

Právna a interná úprava habilitačného a inauguračného konania

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach (schválená 17.1.2022, platná a účinná dňom zverejnenia na úradnej výveske)
Dodatok č. 1 k Smernici rektora TU o HIK zo dňa 17. 1. 2022 (účinný od 6.12.2022)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o  postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
  Dodatok č. 1 k Zásadám Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Trnavskej univerzity v Trnave (2022)
Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (účinné od 15. 10. 2023)

Neaktuálne kritériá

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (platné do 31. 8. 2023)
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (účinné do 30. 6. 2022)

Prehľad splnenia kritérií fakulty - docent
Prehľad splnenia kritérií fakulty - profesor
Prehľad splnenia kritérií fakulty (platné do 30. 6. 2022)
Vzor profesijného životopisu

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave a Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave
  Dodatok č.1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

Zásady hodnotenia úrovne tvorivej činnosti

Zásady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty pre hodnotenie úrovne výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v odboroch habilitačného a inauguračného konania (účinné od 1.10.2023)
Zásady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty pre hodnotenie úrovne výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v odboroch habilitačného a inauguračného konania (platné do 31.8.2023)

Evidencia publikačnej činnosti

Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (pre evidenciu publikačnej činnosti pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky 456/2012 Z. z.)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálonom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (účinná od 1.1.2021)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (neplatná)

Vedecká rada

Rokovací poriadok Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty (od 1.9.2023)
Rokovací poriadok Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty (do 31.8.2023)

Komisia pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania

Usmernenie dekana PF TU č. 10/2023 - Činnosť Komisie pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania (od 1.9.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 5/2020 - Činnosť Komisie pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania (do 31.8.2023)

Komisia pre podporu vedy

Usmernenie dekana PF TU č. 9/2023 - Činnosť Komisie pre podporu vedy (od 1.9.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 7/2021 - Činnosť Komisie pre podporu vedy (do 31.8.2023)

Katedry, ústavy – činnosť, hospitácie

Usmernenie dekana PF TU č. 1/2023 - Činnosť katedier/ústavov PF TU (od 1.9.2023)
     Príloha č. 1 - Šablóna zápisnice
     Príloha č. 2 - Ročná správa katedry/ústavu
     Príloha č. 3 - Samohodnotiaca správa
     Príloha č. 4 - Záznam z hospitácie/zdieľanej výučby

Usmernenie dekana PF TU č. 8/2021 - Hodnotenie činnosti katedier (do 31.8.2023)
Usmernenie dekana PF TU č. 4/2020 - Činnosť ústavov a katedier PF TU (do 31.8.2023)

Knižnica

Poriadok študovne

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

Kolektívna zmluva
     Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
     Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
     Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
Pracovný poriadok
Platový poriadok
     Dodatok č. 1 k Platovému poriadku
     Dodatok č. 2 k Platovému poriadku
     Dodatok č. 3 k Platovému poriadku