Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Základné informácie

Dekanka fakulty
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekan.prf@truni.sk, andrea.olsovska@truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.11.2019 do 31.10.2023

Prodekani fakulty
Mgr. Petra Janeková
petra.janekova@truni.sk
prodekanka pre vzdelávanie
adresa pre študijnú agendu: dekan.prf@truni.sk, andrea.maskova@truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.3.2020 do 29.2.2024

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
marianna.novotna@gmail.com
prodekanka pre vedu, legislatívu a doktorandské štúdium
Funkčné obdobie: od 1.3.2020 do 29.2.2024

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
michaela.moravcikova@truni.sk
prodekanka pre rozvoj
Funkčné obdobie: od 6.4.2020 do 5.4.2024

Mgr. Peter Mészáros, PhD.
peter.meszaros@truni.sk
prodekan pre zahraničné vzťahy
Funkčné obdobie: od 1.7.2020 do 30.6.2024

Tajomník fakulty
Ing. Viera Novotová
viera.novotova@truni.sk
Tel.: (421) 33 59 39 603

Sekreteriát dekana
Mgr. Anna Kollárová
e-mail: prf@truni.sk
Tel: (421) 33 59 39 601, Fax: (421) 33 55 13 021 

Koordinátor pre študentov PF TU
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)
miestnosť č. 313

Kontaktná adresa
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Hornopotočná 23
918 43 Trnava