Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Základné informácie

Dekanka fakulty
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekan.prf@truni.sk, andrea.olsovska@truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.11.2019 do 31.10.2023

Prodekani fakulty
Mgr. Petra Janeková
poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre vzdelávanie
adresa pre študijnú agendu: dekan.prf@truni.sk, andrea.maskova@truni.sk

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre vedu a legislatívu

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
michaela.moravcikova@truni.sk
prodekanka pre rozvoj
Funkčné obdobie: od 6.4.2016 do 5.4.2020

Tajomník fakulty
Ing. Viera Novotová
viera.novotova@truni.sk
Tel.: (421) 33 59 39 603

Sekreteriát dekana
Mgr. Anna Kollárová
e-mail: prf@truni.sk
Tel: (421) 33 59 39 601, Fax: (421) 33 55 13 021 

Koordinátor pre študentov PF TU
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)
miestnosť č. 313

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
konzultačné hodiny: štvrtok 13.30 - 15.30, miestnosť č. 109
podpora študentov so špecifickými potrebami

Kontaktná adresa
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Hornopotočná 23
918 43 Trnava