Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vnútorný systém kvality

V rámci zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania sa Trnavská univerzita v Trnave usiluje o trvalé zvyšovanie kvality v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a výchovy, v oblasti riadenia univerzity, materiálneho prostredia a technického vybavenia, tak aj zlepšovanie kvality života študentov a zamestnancov.

Trnavská univerzita v Trnave má zavedený funkčný vnútorný systém kvality.

Vnútorný systém kvality reflektuje

  • európske normy a štandardy (ESG),
  • všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky,
  • štátne akreditačné a hodnotiace kritéria,
  • kritéria komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu The Common Assessment Framework (CAF),
  • kritéria Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) a
  • smernice v oblasti implementácie Európskeho systému a prenosu a akumulácie kreditov European Credit Transfer System (ECTS label) a Dodatku k diplomu Diploma Supplement (DS label).

Na fakultnej úrovni vnútorný systém kvality zahŕňa politiku fakulty v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a postupy vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality. Právnická fakulta má zriadenú Radu fakulty pre kvalitu, ktorá je poradným orgánom dekana fakulty v oblasti zabezpečenia vnútorného systému kvality.

V zmysle § 87a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s čl. 30 Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 27. júna 2013 a Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vydala 10. apríla 2014 s pôsobnosťou pre právnickú fakultu Pokyn na zabezpečenie vnútorného systému kvality.


Príloha č. 1: Dotazník spokojnosti zamestnancov
Príloha č. 2: Ročné hodnotenie doktoranda
Príloha č. 3: Dotazník študenta na zisťovanie kvality vzdelávania
Príloha č. 4: Záznam z hospitácie
Príloha č. 5: Dotazník o uplatnení absolventov v praxi