Skočiť na hlavný obsah

VNÚTORNÝ SYSTÉM KVALITY

Vnútorný systém kvality – univerzitná úroveň

Vnútorný systém kvality

 

Vnútorný systém kvality – fakultná úroveň

I.   Poslanie fakulty, charakteristika a jej špecifiká
II.  Východiská zabezpečovania a hodnotenia kvality na úrovni fakulty – vnútorný systém univerzity
III. Zabezpečovanie a hodnotenie kvality
       A. Politiky vnútorného systému – fakultná úroveň
       B. Štruktúry vnútorného systému – fakultná úroveň
       C. Procesy vnútorného systému univerzity a fakúlt
IV.  Monitorovanie a hodnotenie kvality fakultná úroveň
       a) Monitorovanie a hodnotenie kvality študijných programov
           – fakultná úroveň

       b) Monitorovanie a hodnotenie kvality odborov habilitačného
           a inauguračného konania – fakultná úroveň

       c) Monitorovanie a hodnotenie kvality podľa procesov vnútorného systému
           –  fakultná úroveň, úroveň študijných programov a úroveň odborov
           habilitačného a inauguračného konania

V.   Prijímanie opatrení na zlepšovanie
 

I. Poslanie fakulty, charakteristika a jej špecifiká

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti práva s dôrazom na zásady a kultúru otvorenosti, transparentnosti, nediskriminácie, rovnosti šancí a rešpektovania etických štandardov výučby, vedy a výskumu.

Fakulta poskytuje základné i rozširujúce štúdium všetkých odvetví verejného, súkromného práva i práva EÚ, rovnako ako podporných právnych disciplín historickoprávnej, filozofickoprávnej a etickej povahy. Intenzívne podporuje internacionalizáciu výučby, vedy a výskumu, individualizovaný prístup a spoluprácu v normatívnej i aplikačnej oblasti práva.  Úzko spolupracuje s právnou praxou, študenti sú podporovaní v absolvovaní odbornej právnej praxe podľa vlastného výberu, napr. na štátnych orgánoch, v orgánoch EÚ, v advokátskych kanceláriách, na súdoch, v obciach, mestách, na právnych oddeleniach obchodných spoločností či inde podľa vlastného výberu, vrátane možností stáží a štúdia v zahraničí (http://iuridica.truni.sk/aktuality/erasmus-pre-studentov). 

Právnická fakulta venuje pozornosť klinickému vzdelávaniu (napr. klinika práv pacientov, klinika ochrany obetí trestných činov, klinika občianskej spoločnosti, klinika azylového práva, klinika spotrebiteľského práva, klinika penitenciárnej starostlivosti, klinika antidiskriminačného práva), vzdelávaniu v oblasti etických dilem, vzdelávaniu v cudzom jazyku (http://iuridica.truni.sk/vzdelavanie-v-anglickom-jazyku) a všestrannému rozvoju svojej akademickej obce (http://iuridica.truni.sk/udalosti). 

Fakulta ponúka študentom rôzne prednášky odborníkov z praxe, workshopy orientované na aktuálne problémy právnej praxe, spoločenského diania ako aj problematiku pôsobenia právnických povolaní (http://podujatia.iuridica.truni.sk/). Fakulta podporuje aktívne zapájanie sa študentov do rôznych súťaží a publikačných aktivít aj v rámci autorskej spolupráce s učiteľmi fakulty. V rámci vzdelávania je venovaná mimoriadna pozornosť aj ekologickej a spoločenskej zodpovednosti. Pedagógovia fakulty pôsobia v rôznych právnických profesiách, v rámci prepájania vedy s praxou sa zúčastňujú tvorby a posudzovania právnych predpisov, rôznych právnych stanovísk a vyjadrení, aktívne vystupujú na domácich a zahraničných konferenciách a zapájajú sa do spoločenského diania (http://iuridica.truni.sk/fakulta-v-mediach). V centre pozornosti všetkých pedagógov sú študenti - ich odborný, osobnostný a profesijný rast, ktorý sa každoročne prejavuje aj v oceneniach študentov Právnickej fakulty (http://iuridica.truni.sk/uspechy-studentov).

Právnická fakulta uskutočňuje od akad. r. 2022/2023  celkovo 12 študijných programov (zoznam študijných programov PF TU) a 3 odbory habilitačného a inauguračného konania (zoznam odborov habilitačného a inauguračného konania PF TU).

Všetky fakultou poskytované študijné programy a habilitačné a inauguračné konania spĺňajú vysokú úroveň štandardov kvality.

 

II. Východiská zabezpečovania a hodnotenia kvality na úrovni fakulty – vnútorný systém univerzity

Fakulta zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania

v poskytovaných študijných programoch a

kvalitu habilitačných konaní a inauguračných konaní prostredníctvom

Vnútorného systému Trnavskej univerzity v Trnave.

Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj štandardmi kvality vzdelávania SAAVŠ; na medzinárodnej úrovni vychádza z európskych štandardov (ESG 2015) a konceptu modelu EFQM.

Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave je upravený v hlavnom vnútornom predpise Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave a jeho dodatku č.1.

Týmto vnútorným predpisom univerzita vytvorila základ pre integráciu politík, štruktúr a procesov do uceleného vnútorne previazaného systému.

Hlavným vnútornými predpismi z oblasti zabezpečovania kvality ďalej sú:

Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave, dodatok č.1

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach, dodatok č.1

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave, dodatok č.1

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave (dostupná vrátane príloh - intranet TU)
Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK)
Príloha č. 2 - Doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality (DIUK)
Príloha č. 3 - Príklad vyhodnotenie KIUK v oblasti vzdelávania
Príloha č. 4 - Vzor evaluačného dotazníka na hodnotenie predmetu

Prehľad vnútorného systému Trnavskej univerzity v Trnave poskytuje aj online publikácia „Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave“.

Fakulta periodicky zisťuje mieru súladu študijných programov s kritériami štandardov pre študijný program SAAVŠ a mieru súladu habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov SAAVŠ.

Na úrovni študijných programov sa pre tento účel 1x  za 3 roky predkladajú vnútorné hodnotiace správy študijných programov podľa vnútorného predpisu o študijných programoch, ako aj vnútorné hodnotiace správy odborov habilitačného a inauguračného konania na zabezpečenie súladu so štandardami kvality vysokoškolského vzdelávania SAAVŠ.

Posúdenie súladu zabezpečuje hlavná štruktúra vnútorného systému univerzity Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania TU.

Okrem Vnútorných hodnotiacich správy študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania sa na úrovni fakulty prijímajú 1x ročne Priebežné hodnotiace správy študijných programov a priebežné hodnotiace správy odborov habilitačného a inauguračného konania.

 

III. Zabezpečovanie a hodnotenie kvality

A. Politiky vnútorného systému – fakultná úroveň

 

Na Právnickej fakulte TU sú precízne implementované politiky vnútorného systému (čl. 8  hlavného vnútorného predpisu s názvom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave), najmä:

  •      Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s najnovšími vedeckými poznatkami.

  •      Vzdelávanie orientované na študenta, osobitne na študenta so špecifickými potrebami.

  •      Prepojenie vzdelávania s aktuálnymi požiadavkami praxe.

  •      Rozvoj internacionalizácie.

  •      Uznanie a ochrana založených na existenciálnych východiskách.

Dokumenty k politikám vnútornému systému kvality na úrovni fakulty:

Pre účel dôsledného napĺňania politík vnútorného systému Trnavskej univerzity v Trnave z hľadiska špecifík a osobitostí Právnickej fakulty, bol fakultou vypracovaný dokument Dlhodobý zámer 2021 – 2026, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta.

Dokument vychádza zo strategického dokumentu univerzity,  Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity v Trnave 2021 – 2026.

 

B. Štruktúry vnútorného systému – fakultná úroveň

 

Hlavnými štruktúrami vnútorného systému na úrovni Právnickej fakulty :

Právomoci a zodpovednosti štruktúr vnútorného systému sú zverejnené na webovej stránke vnútorného systému univerzity.

Fakulta dbá, aby študenti a externé zainteresované strany boli zapájané do zabezpečovania kvality. Vo všetkých ňou poskytovaných študijných programoch sú do prípravy návrhu študijného programu, do jeho úprav, schvaľovania, ako aj do priebežného monitorovania a hodnotenia zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany.

  

C. Procesy vnútorného systému univerzity a fakúlt

 

Univerzita a jej fakulty zabezpečujú a hodnotia úroveň  kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom procesov, ktoré sú stanovené pre oblasť vzdelávania, oblasť tvorivej činnosti a oblasť súvisiacich činností.

Obrázok - Grafické znázornenie procesov vnútorného systému TU definovaných v čl. 9 ods. 4-6 vnútorného predpisu č. 16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

 

Originalita koncepcie tohto vlastného vnútorného systému univerzity je daná aj tým, že k jednotlivým  procesom sú priradené vnútorné predpisy, ktoré sú jedným z nástrojov zabezpečovania kvality daného procesu a jeho funkčnosti; a zároveň sú k jednotlivým procesom definované indikatívne ukazovatele kvality, ktorými sa kvalita daného procesu vyhodnocuje.

 

IV. Monitorovanie a hodnotenie kvality – fakultná úroveň

 

a) Monitorovanie a hodnotenie kvality študijných programov – fakultná úroveň

 

Všetky fakultou poskytované študijné programy spĺňajú vysokú úroveň štandardov kvality.

Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijného programu sú upravené predovšetkým vo vnútorných predpisoch Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave, Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave a Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave.

Na fakulte boli pre bakalárske a magisterské študijné programy zriadené programové rady a pre doktorandské študijné programy odborové rady (ich pôsobnosť je vymedzená v čl. 10 ods. 2, resp. v čl. 11 ods. 2 Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave), ktorých súčasťou sú aj zástupcovia študentov, zamestnávateľov a v prípade odborovej rady aj domáci a zahraniční partneri fakulty. Na univerzite pôsobí vnútorný orgán Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, ako stály orgán univerzity, ktorý je v zmysle štandardov kvality vzdelávania nezávislou štruktúrou vnútorného systému TU.

Jednou zo základných úloh programovýchodborových rád, ako aj Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave je monitorovanie a hodnotenie kvality študijných programov uskutočňovaných na fakultách TU.

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave zabezpečuje tiež periodické schvaľovanie študijného programu, proces ktorého prebieha v súlade s pravidlami zakotvenými vo vnútornom predpise Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave.  

Jednotlivé študijné programy sú monitorované celoročne, a to nielen programovými, odborovými radami a Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, ale aj dekanmi fakúlt, prodekanmi fakúlt, vedúcimi pracovísk uskutočňujúcich výučbu študijného programu, vnútornými orgánmi fakúlt a tiež z rektorátnej úrovne. Súčasťou monitorovania a hodnotenia kvality študijného programu je tiež získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán študijného programu – dotazníkové prieskumy.

Študentské dotazníkové prieskumy sa robia formou dvoch dotazníkov:

    a) „Evaluačné dotazníky na hodnotenie predmetu“ - realizujú sa dvakrát
         ročne (na konci každého semestra)

         b) „Spokojnosť s kvalitou výučby a kvalitou materiálnych, technických
        a informačných zdrojov" – realizuje sa po skončení letného semestra.

 

Výsledky ankiet vedenie Právnickej fakulty dôsledne vyhodnocuje, vykonáva opatrenia a nápravy na odstránenie nedostatkov a  zverejňuje svoje stanovisko a spätnú väzbu

Svoj názor môžu študenti vyjadriť aj prostredníctvom ankety Káva za názor, ktorú organizuje Študentská rada Trnavskej univerzity a ankety Akademická štvrťhodinka organizovanej SAAVŠ.

 Do hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckých činností sú formou anonymnej dotazníkovej ankety alebo formou diskusných fór na stretnutiach absolventov aktívne zapájaní i absolventi. Prostredníctvom absolventskej ankety sú každoročne oslovovaní absolventi, ktorí skončili štúdium v danom akademickom roku a absolventi, u ktorých od úspešného absolvovania štúdia uplynuli dva roky.

Podnety a návrhy, ktoré vyplynuli z  dotazníkových prieskumov sa premietajú do prijímania opatrení na zlepšenie a prispievajú tak k zlepšovaniu kvality výučby, ale aj jednotlivých študijných programov.

Dokumenty a odkazy:

 

b) Monitorovanie a hodnotenie kvality odborov habilitačného a inauguračného konania – fakultná úroveň

 

Všetky fakultou poskytované habilitačné a inauguračné konania spĺňajú vysokú úroveň štandardov kvality.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov (inauguračné konania) sa realizujú na PF v súlade s právnymi predpismi, a  vnútornými predpismi univerzity najmä Smernicou rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach.

Východiskom pre obsahové a kvalitatívne naplnenie uskutočňovaných habilitačných a inauguračných konaní (skrátene „HIK“) sú predovšetkým Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie zo dňa 2. júla 2020 a všeobecne záväzné predpisy. Dôležitým predpokladom uskutočňovania HIK je uskutočňovanie študijných programov 3. stupňa.

Celkový počet uskutočňovaných študijných programov 3. stupňa na Právnickej fakulte v dennej aj externej forme štúdia je 8; počet HIK zabezpečovaných na fakulte sú  4 odbory; pričom odbormi HIK sú: Teória a dejiny štátu a práva, Občianske právo, Pracovné právo, Trestné právo.

Právnická fakulta zverejňuje a pravidelne aktualizuje informácie o odboroch HIK a aktuálnych konaniach na stránke https://iuridica.truni.sk/habilitacne-inauguracne-konanieVnútorné predpisy univerzity, ktoré upravujú HIK sú zverejnené na: https://www.truni.sk/kvalita/habilitacie-inauguracie

     Hlavné štruktúry PF pre monitorovanie a hodnotenie kvality odborov habilitačného a inauguračného konania sú:

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (skrátene RVHK TU)  sa v roku 2022 prvý krát zaoberala žiadosťami o posúdenie súladu HIK v príslušných študijných odboroch, uskutočňovaných na Právnickej fakulte, so štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov SAAVŠ na základe vypracovaných hodnotiacich správ jednotlivých odborových pracovných skupín.

Výsledky rozhodnutí RVHK TU – zoznam odborov HIK na TU po zosúladení vnútorného systému kvality je dostupný v prehľadnej tabuľkovej forme na webovej stránke https://www.truni.sk/kvalita/habilitacie-inauguracie  v časti Odbory habilitačných a inauguračných konaní na TU.

Súvisiace záznamy interného orgánu posudzovania súladu HIK týkajúce sa vnútorného hodnotenia a schválenia, ako aj priebežného periodického hodnotenia odborov HIK:

 

c) Monitorovanie a hodnotenie kvality podľa procesov vnútorného systému –  fakultná úroveň, úroveň študijných programov a úroveň odborov habilitačného konania a inauguračného konania

 

Právnická fakulta v súlade s vnútorným systémom univerzity pravidelne jedenkrát za rok hodnotí úroveň poskytovania vysokoškolského vzdelávania. Základnou metódou je samohodnotenie  procesov vnútorného systému  prostredníctvom indikatívnych ukazovateľov kvality.

Metódy pravidelného priebežného monitorovania a hodnotenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave a jej fakúlt vychádzajú z koncepcií komplexného manažérstva kvality (TQM) a modelu výnimočnosti EFQM.  Významným nástrojom funkčnosti vnútorného systému v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality sú v rámci uvedeného konceptu hodnotiace správy.

A. Periodické hodnotiace správy - fakultná úroveň

Právnická fakulta TU periodicky zisťuje mieru súladu činností fakulty v oblastiach vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností  s kritériami štandardov pre vnútorný systém SAAVŠ a zároveň aj sleduje stav kľúčových a ďalších indikatívnych ukazovateľov napĺňania tejto miery súladu a to v jednotlivých oblastiach a v jednotlivých procesoch vnútorného systému, prípadne tiež trendy vo vývoji týchto ukazovateľov.  Fakulta na tento účel prijíma periodické hodnotiace správy fakulty (PHS fakulty) za daný rok podľa čl. 14, ods. 2 vnútorného predpisu č. 16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, pričom správa za fakultu je spolu s ostatnými periodickými hodnotiacimi správami fakúlt podkladom pre periodické hodnotiace správy univerzity

Štruktúra PHS fakulty (inštrukcia pre fakulty) je zverejnená na tomto odkaze.

B. Priebežné hodnotiace správy - študijné programy

Na úrovni študijných programov sa 1x ročne vypracúvajú priebežné hodnotiace správy študijných programov podľa vnútorného predpisu o študijných programoch, v ktorých sa zároveň vyhodnocujú aj vybrané kľúčové ukazovatele kvality z oblasti vzdelávania. Správy sú dostupné na Centrálnom úložisku vnútorného systému v časti Študijné programy.

Formulár pre vypracovanie PHS študijného programu je zverejnený na tejto webovej stránke (časť Študijné programy, B/ Formulár pre monitorovanie a hodnotenie kvality študijného programu)

C. Priebežné hodnotiace správy - odbory habilitačného a inauguračného konania

Na úrovni odborov habilitačných a inauguračných konaní sa 1x ročne vypracúvajú  priebežné hodnotiace správy odborov habilitačného a inauguračného konania, v ktorých sa zároveň vyhodnocujú aj vybrané kľúčové ukazovatele kvality z oblasti tvorivých činností. Správy sú dostupné na Centrálnom úložisku vnútorného systému v časti Habilitačné a inauguračné konania.

Formulár pre vypracovanie PHS odboru habilitačného a inauguračného konania je zverejnený na tejto webovej stránke (časť Habilitačné a inauguračné konania, B/ Formulár pre monitorovanie a hodnotenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania)

 

V. Prijímanie opatrení na zlepšovanie

 

Dôležitou súčasťou periodických hodnotiacich správ  na úrovni fakultyna úrovni univerzity, sú návrhy opatrení na zlepšenie v prípade, ak boli pri hodnotení úrovne zabezpečovania kvality určitého procesu zistené nedostatky alebo negatívny vývoj trendu (čl. 14, ods. 4 vnútorného predpisu Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave).

 

Periodickú hodnotiacu správu fakulty prerokovávajú fakultné štruktúry vnútorného systému. Periodickú hodnotiacu správu univerzity, ktorej podkladom sú periodické hodnotiace správy fakúlt prerokováva Vedecká rada TU a schvaľuje RVHK TU.  Podľa čl. 14, ods. 14 RVHK TU prijíma k Periodickej hodnotiacej správe TU internú spätnú väzbu a doručuje ju rektorovi TU.  Na základe internej spätnej väzby rektor TU, a na základe jeho poverenia dekani fakúlt, prijímajú príslušné opatrenia a akčné plány zlepšovania (čl.14, ods. 15 vnútorného predpisu Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave). Periodické hodnotiace správy fakulty sú zverejnené prostredníctvom jej webovej stránky, a na Centrálnom úložisku vnútorného systému. Periodické hodnotiace správy univerzity sú prístupné na Centrálnom úložisku vnútorného systému.

 

Súčasťou priebežného hodnotenia všetkých študijných programov fakulty, ktoré je na úrovni študijného programu realizované prostredníctvom programových rád, resp. odborových rád je aj plán činnosti na nasledujúci rok,  zistené nedostatky na úrovni študijného programu a návrhy na ich odstránenie, ako aj návrhy na zlepšenie študijného programu, prípadne návrh na jeho úpravu (čl. 17 ods. 15 až 17 Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave). Z priebežného hodnotenia študijného programu sa vyhotovuje priebežná hodnotiaca správa (formulár je dostupný TU), ktorú zasiela predseda programovej, resp. odborovej rady dekanovi fakulty. Dekan fakulty priebežné hodnotiace správy všetkých študijných programov uskutočňovaných na fakulte zasiela pre účely priebežného monitorovania študijných programov rade RVHK TU po tom, čo priebežné hodnotiace správy preskúma príslušná ad hoc odborová pracovná skupina.

Raz za tri roky sa uskutočňuje vnútorné hodnotenie študijného programu, ak dekan fakulty alebo RVHK TU nerozhodnú, že sa vnútorné hodnotenie študijného programu uskutoční skôr. V roku, kedy sa uskutočňuje vnútorné hodnotenie študijného programu, sa priebežné hodnotenie študijného programu neuskutočňuje. Presný postup vnútorného hodnotenia študijného programu je upravený v čl. 17 ods. 4 až 14 Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave. Pre potreby vnútorného hodnotenia študijného programu osoba zodpovedná za študijný program v spolupráci s vedúcimi pracovísk uskutočňujúcich výučbu študijného programu a osobami zabezpečujúcimi jednotlivé profilové a študijné predmety študijného programu vypracuje vnútornú hodnotiacu správu študijného programu (formulár je dostupný TU), ktorá je následne zaslaná všetkým členom programovej, resp. odborovej rady. Samotná vnútorná hodnotiaca správa spolu s hodnotiacimi stanoviskami jednotlivých členov programovej, resp. odborovej rady je prerokovaná na zasadnutí programovej, resp. odborovej rady. Výsledkom zasadnutia programovej, resp. odborovej rady je prijatie a schválenie plánu rozvoja študijného programu, ktorý obsahuje aj dlhodobé ciele rozvoja študijného programu pre nasledujúce obdobie. Vnútorná hodnotiaca správa spolu s plánom rozvoja študijného programu je prerokovaná akademickým senátom fakulty a následne vedeckou radou fakulty. Následne je študijný program predložený na hodnotenie RVHK TU. Po zhodnotení kvality študijného programu RVHK TU písomne formuluje svoje závery a prípadné odporúčania. V prípade, že v uskutočňovaní študijného programu zistí nedostatky, uloží nápravné opatrenia a stanoví primeranú lehotu na ich vykonanie. Odkaz na výsledky hodnotenia študijného programu je uvedený v opise príslušného študijného programu.