Skočiť na hlavný obsah

Habilitačné a inauguračné konania

Prehľad priznaných práv uskutočňovať
habilitačné konania a inauguračné konania

v študijnom odbore PRÁVO v odboroch HIK

 

Odbor HIK: PRACOVNÉ PRÁVO
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva:
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2019/11076:8-A1110 zo 24. 5. 2019.
Zosúladenie HIK bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave dňa 31. 5. 2022 (Uznesenie č. 52 – RVHK TU 4/2022).

Opis odboru habilitačného konania a inauguračného konania - pracovné právo

Description of the field of habilitation / inaugural proceedings - Labor Law

 

Odbor HIK: TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva:
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2019/17108:35-A1110 zo dňa 22. 11. 2019.
Zosúladenie HIK bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave dňa 31. 5. 2022 (Uznesenie č. 53 – RVHK TU 4/2022).   

Opis odboru habilitačného konania a inauguračného konania - teória a dejiny štátu a práva

Description of the field of habilitation / inaugural proceedings - Theory and history of the state and law

 

Odbor HIK: TRESTNÉ PRÁVO
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva:
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2015-18755/47219:8-15A0 zo dňa 30. 10. 2015.
Zosúladenie HIK bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave dňa 31. 5. 2022 (Uznesenie č. 54 – RVHK TU 4/2022).

Opis odboru habilitačného konania a inauguračného konania - trestné právo

Description of the field of habilitation / inaugural proceedings - Criminal Law

 

Odbor HIK: OBČIANSKE PRÁVO
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva:
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2017/14234:5-15A0 zo dňa 6. 11. 2017.
Zosúladenie HIK bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave dňa 31. 5. 2022 (Uznesenie č. 51 – RVHK TU 4/2022).

Opis odboru habilitačného konania a inauguračného konania - občianske právo

Description of the field of habilitation / inaugural proceedings - Civil Law

 

Zosúladenie HIK bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave dňa 31.5.2022.