Skočiť na hlavný obsah

Komisia pre podporu vedy

Komisia pre hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti
a habilitačných a inauguračných konaní na TU, Právnickej fakulte
(ďalej len „Komisia pre podporu vedy“)

  

Usmernenie dekana PF TU č. 9/2023 - Činnosť Komisie pre podporu vedy (od 1.9.2023)

 

Predsedníčka:

prof. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., TU v Trnave, Právnická fakulta

Členovia:

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof., TU v Trnave, Právnická fakulta

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., TU v Trnave, Právnická fakulta

prof. JUDr. Peter Potasch, PhD., PEVŠ Bratislava, Fakulta práva

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta

Tajomník:

Daniela Brestovanská, referát pre vedeckovýskumnú činnosť TU, PF