Skočiť na hlavný obsah

Banka námetov, podnety, oznámenia

 

Banka námetov

Vážené študentky, vážení študenti,

je pre nás dôležité, aby ste sa na Právnickej fakulte cítili príjemne, aby sme Vám poskytovali kvalitné vzdelávanie, a preto privítame akékoľvek Vaše podnety, pripomienky, návrhy, ktoré nám pomôžu byť ešte lepšími. Váš názor je pre nás dôležitý. Do "Banky pripomienok", ktorá sa nachádza pri dverách Oddelenia pre vedu a výskum na 1. poschodí, na chodbe, na ktorej sa nachádza študijné oddelenie, môžete "vhodiť" Váš názor.

 

Podnety pre dekana

Vážené študentky, vážení študenti, milé kolegyne, milí kolegovia,

vedenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v úsilí zlepšovať študijné a pracovné prostredie na fakulte privíta vaše podnety, námety, pripomienky. Za týmto účelom sme zriadili možnosť adresovať vaše podnety priamo dekanke PF TU. Vašim podnetom, návrhom, pripomienkam budeme venovať náležitú pozornosť.

S úctou
Marianna Novotná, dekanka PF TU

Formulár TU

 

Podnety pre štúdium

Vážené študentky, vážení študenti, milé kolegyne, milí kolegovia,
vážené uchádzačky/ vážení uchádzači o štúdium, milé absolventky, milí absolventi,

v zmysle usmernenia dekana PF TU č. 3/2023 môže každý študent, zamestnanec, prípadne aj ďalšia osoba podať podnet, pripomienku, námet týkajúci sa štúdia alebo pracovného prostredia súvisiaceho so štúdiom na fakulte.

Prostredníctvom podnetu sa študent môže domáhať aj ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti fakulty alebo zamestnancov fakulty, najmä na porušenie právnych predpisov alebo na porušenie vnútorných predpisov Trnavskej univerzity v Trnave a/alebo Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty.

Podať podnet je možné tak písomne do „banky podnetov“ umiestnenej na 1. poschodí fakulty pri študijnom oddelení, ako aj prostredníctvom tejto webovej aplikácie (postup vybavovania podnetov upravuje usmernenie dekana č. 3/2023, ktoré obsahuje aj návrh formulára podnetu).

Podnetom sa bude zaoberať Komisia pre štúdium, ktorá je tvorená členmi mimo vedenia PF TU a jej činnosť je upravená v usmernení dekana PF TU č. 3/2023.

Usmernenia dekana sú uverejnené na hlavnej webovej stránke fakulty - záložka "Komisia pre štúdium - podnety" a na úradnej výveske.

Formulár TU

 

Oznámenia

Každý študent, zamestnanec, uchádzač o štúdium, prípadne iná osoba, môže urobiť oznámenie týkajúce sa zabezpečenia a dodržiavania ochrany pred akýmkoľvek druhom nerovného zaobchádzania uchádzačov, študentov, zamestnancov, ochrany pred prejavmi intolerancie, ako upozornenia na nekalé praktiky či porušovanie etických pravidiel, ktoré súvisia s činnosťou fakulty ako vedecko-pedagogickej ustanovizne, ktorá plní úlohy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podávanie oznámenia upravuje usmernenie dekana PF TU č. 4/2023.

Oznámenie podľa tohto Usmernenia možno urobiť:

ústne predsedovi Komisie pre preskúmavanie oznámení počas jeho konzultačných hodín,

písomne - listinne na korešpondenčnú adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23,918 43 Trnava, s uvedením adresáta –predsedu Komisie pre preskúmavanie oznámení alebo

e-mailom na e-mailovú adresu oznamenie.prf [at] truni.sk v akomkoľvek čase (odporúčaný vzor formuláru je uvedený nižšie).
 

Usmernenia dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

Oznámenie o porušení zásady rovného zaobchádzania / o prejavoch intolerancie /  o nekalej praktike / o neetickom konaní (formulár)