Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia a tlačivá k zápisu

Na zápis si so sebou prineste:

- Občiansky preukaz                        

- Vyplnený a podpísaný Zápisný list s fotografiou  - tlačivo „tu“                          

- Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vydanie preukaz študenta spolu s fotografiou

  a kópiou dokladu o úhrade poplatku za vydanie preukazu študenta  - tlačivo „tu“

- Čestné vyhlásenie (iba denní študenti) – tlačivo „tu“                                        

- Potvrdenie o štúdiu (o ukončenom resp. neukončenom štúdiu) na inej fakulte

  Trnavskej univerzity v Trnave alebo na inej vysokej škole. Tieto vydá príslušná škola.

 

Informácie a pokyny pre záujemcov o ubytovanie na internáte nájdete „TU“ (univerzitná stránka) 

 

Osobná účasť na zápise a školení je povinná !