Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prednáška Ing. Bujňáka na tému pozemkových úprav

Milí študenti!

Pozývame Vás na prednášku autorizovaného geodeta, oprávneného na projektovanie pozemkových úprav, v súčasnosti pracovníka Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru, Ing. Jozefa Bujňáka na tému "Praktické skúsenosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva v špecifických prípadoch formou pozemkových úprav". 

Pozemkové právo je vo vzdelávaní právnikov nedocenené, pričom ide o veľmi užitočnú oblasť, po ktorej je v praxi výrazný dopyt. Téma rozdrobeného vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde, ktoré možno usporiadať formou pozemkových úprav, sa dotýka takmer každého občana Slovenska. 

Príďte sa pozrieť na zaujímavú a prakticky vedenú prednášku formou príkladov!

Prednáška sa uskutoční dňa 19.2. o 11:00 v posluchárni č. 7 (ide zároveň o prednášku v rámci harmonogramu prednášok predmetu OPH).

 

 

Za Katedru občianskeho a obchodného práva 

JUDr. Marek Maslák, PhD.