Skočiť na hlavný obsah

Profil absolventa

 

Profil absolventa - bakalársky študijný program – odbor právo

Absolvent študijného odboru PRÁVO (1. stupeň) dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník vo verejnej správe. Absolvent odboru svojimi znalosťami ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý pripraviť na vydanie individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku.

Absolvent bakalárskeho študijného programu sa môže uplatniť napríklad:

-   ako právny asistent: v advokátskej kancelárii, exekútorskom úrade, notárskom úrade atď.,

-   v podnikateľskej sfére, v personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti aplikácie a aproximácie európskeho práva,

-  v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj medzinárodných vládnych a nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie,

-   vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku.

Po absolvovaní študijného programu štúdia prvého stupňa je absolvent pripravený na uplatnenie sa na trhu práce zodpovedajúcu danému stupňu štúdia, ako aj na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe  v odbore právo a získať akademický titul „Mgr.“ (magister).

„Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má teoretické poznatky a  schopnosť aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia. Ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam. Absolvent vykonáva prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora.“ (https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/pravo#details-level-r)

 

Profil absolventa – magisterský študijný program – odbor právo

Absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore právo získa predpoklady pre vykonávanie činností vyžadujúcich interpretáciu a aplikáciu práva a zároveň schopnosť získavať a transformovať poznatky zo všetkých oblastí   práva.

Absolvent odboru PRÁVO (2. stupeň) dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a samosprávy, sú schopní pracovať ako čakatelia v justičnej sfére (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo, exekútorský úrad a pod.). Absolvent magisterského programu v študijnom odbore právo získa komplexné vedomosti v oblasti poznania teórie i dejín práva, rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho systému v súčasnom spoločenskom kontexte, pozná jednotlivé právne odvetvia v ich vzájomnom pôsobení. Absolvent je pripravený pôsobiť v oblasti teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie. Absolvent je tiež pripravený samostatne a kvalifikovane vyriešiť právne problémy, je schopný reflexie, posúdenia kvality a efektívnosti svojej práce, vie skúmať príčinné súvislosti a javy jednotlivých právnych disciplín v závislosti od spoločenských potrieb a záujmov a vie tvorivo pristupovať k právnym problémom z pohľadu de lege lata, aj z pohľadu de lege ferenda.

Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo sa môže uplatniť napríklad:

-   pri výkone povolania sudcu, advokáta, notára, prokurátora, exekútora, vyššieho súdneho úradníka, mediačného a probačného úradníka, v činnosti policajného zboru,

-   v podnikateľskej sfére, personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti aplikácie a harmonizácie európskeho práva,

-  v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj medzinárodných vládnych a nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie,

-   vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku, v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách a výskumných ústavoch.

Absolvent magisterského študijného programu v odbore právo môže po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu v doktorandskom študijnom programe a získať akademický titul „PhD.“ (philosophiae doctor).

„Absolvent má rozsiahle teoreticko-právne,  právno-filozofické a historicko-právne vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva. Dokáže spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať pri tvorbe právnych predpisov. Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.), zamestnanec v justičnej sfére. Komplexne rieši právne problémy a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. V jednotlivých právnych oblastiach rieši problémy hmotnoprávnej aj procesnoprávnej povahy a navrhuje ich efektívne riešenie.

 Absolvent samostatne rieši etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne. Nadobudnuté poznatky dokáže samostatne rozširovať a prehlbovať. Metodicky analyzuje programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovláda postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania je schopný reflektovať postavenie a úlohy právnika v spoločnosti. Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré   vyžadujú   obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Absolvent má syntetické myslenie, tvorí relevantné právnické výstupy.“ (https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/pravo#details-level-t)

 

Profil absolventa – doktorandský študijný program – odbor právo

Absolvent odboru PRÁVO (3. stupeň) je spôsobilý vykonávať po dosiahnutom treťom stupni tieto profesie: vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ.

Vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ práva ovláda metodológiu vedeckej práce z oblasti práva, je schopný samostatne analyzovať problémy empirického výskumu, navrhovať riešenia a má zmysel pre rétorickú spôsobilosť.

Absolvent odboru je pripravený na metodologicky i vedecky požadovanej úrovni analyzovať základné i špeciálne otázky a problémy vybraných oblastí práva, tieto zovšeobecniť a primerane zdokumentovať ich využitie v praxi. Zúčastňuje sa na rozvíjaní teórie študijného odboru, sleduje najnovšie vedecké poznatky v danom odbore, môže pracovať ako člen vedeckých tímov, má spôsobilosť interdisciplinárnej spolupráce a podieľa sa na medzinárodnej spolupráci v danom odbore.

Absolvent je spôsobilý samostatne vedecky pracovať, pričom ovláda všetky vedecké metódy výskumu a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti práva z pohľadu ich teoreticko-vedeckého zdôvodnenia a potrieb spoločenskopolitickej a právnej praxe. Absolvent je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj právnej vedy v celonárodnom meradle.

„Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo. Absolvent je spravidla zameraný na právne odvetvie alebo právnovednú disciplínu alebo ich kombináciu. 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty jednotlivých právnych odvetví s cieľom ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov jednotlivých právnych odvetví. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci príslušného právneho odvetvia alebo právnovednej disciplíny je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a  porovnať  súčasný  stav  poznania  v právnom  odvetví  alebo v právnovednej disciplíne s právnymi poriadkami iných štátov alebo s právnovednou doktínou iných štátov. 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Nadobúda spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo.“

(https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/pravo#details-level-v)