Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi

Dňa 22. októbra 2018 Impact Hub na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave hostil vedecký seminár „Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi“. Podujatie organizované Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa konalo počas týždňa otvoreného vládnutia a bolo organizované ako súčasť projektu VEGA č. 1/0556/17 „Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát“.

Cieľom organizátorov bolo predstaviť najnovšie trendy v oblasti verejných licencií Creative Commons a ich využívania a otvoriť diskusiu o licenciách Creative Commons ako nástroji pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát.

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ako legal affiliate pre Creative Commons na Slovensku prezentoval výsledky svojej vedeckej i aplikačnej činnosti v danej oblasti a predstavil zároveň odborníkov na licencie Creative Commons zo Slovenska (JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD., Ján Gondol, PhD.) i Českej republiky (Mgr. MgA. Jakub Míšek, JUDr. Matěj Myška, Ph.D.).

Bližšie o seminári si budete môcť prečítať aj v článku dr. Škreka "Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi" v štvrtom čísle časopisu Duševné vlastníctvo (2018).

Vybrané prezentácie zo semináru nájdete tu: Ján Gondol, PhD., Mgr. MgA. Jakub Míšek, JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Problematiku prezentovanú dr. Adamovou na tému verejné licencie a verejné obstarávanie bude možné nájsť rozpracovanú v štúdii v najbližšom čísle časopisu Verejne obstarávanie - právo a prax (6/2018).