Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

2% z dane pre Nadáciu Štefana Lubyho

Vážená pani,

Vážený pán,

 

právo Slovenskej republiky umožňuje, aby sa daňovník, ktorým je fyzická a právnická osoba, rozhodol pri podaní daňového priznania za rok 2018, a to do konca marca 2019, že z podielu sumy zodpovedajúcej 2% alebo 3% zaplatenej dane za rok 2018 (fyzickej osobe, ktorá poskytla dobrovoľnícku činnosť a má potvrdenie od príslušného subjektu) poskytne finančné prostriedky ním určenej právnickej osobe na podporu vzdelávania, vedeckého výskumu, ochrany zdravia alebo iného verejnoprospešného účelu.

Takými právnickými osobami sú aj nadácie. V oblasti práva k nim patrí Nadácia Štefana Lubyho so sídlom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Nadácia Štefana Lubyho bola založená z úcty k významnému právnemu vedcovi, vynikajúcemu znalcovi občianskeho práva a univerzitnému profesorovi prof. JUDr. Štefanovi Lubymu, DrSc., ktorý svojimi vedeckými dielami a pedagogickou činnosťou povzniesol slovenskú právnu vedu a slovenskú právnu vzdelanosť na európsku úroveň.

Nadácia od založenia až dodnes významnou mierou prispieva k rozvoju slobodného právneho myslenia, právnej vzdelanosti a vzdelávania, právnej kultúry a hodnôt právneho štátu. Pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie pod názvom "Lubyho právnické dni". V roku 2017 - v dňoch 28. a 29. septembra 2017 sa konali v poradí už XIII. Lubyho právnické dni na tému: "Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť" a v tomto roku - v dňoch 19. a 20. septembra 2019 sa budú konať v poradí XIV. Lubyho právnické dni s názvom "Ad hoc legislatíva v súkromnom práve".

Nadácia Štefana Lubyho sa uchádza o  podporu a tým vlastne aj o Vašu účasť na rozvoji hodnôt, ktoré sú cieľom jej činnosti. Môžete ju prejaviť tým, že na účely Nadácie Štefana Lubyho venujete sumu zodpovedajúcu 2% alebo 3% zaplatenej dane za rok 2018.

Vašu podporu použijeme aj tento rok najmä na:

1)       edíciu učebníc a učebných textov pre potreby právnického vzdelávania,

2)       vedecké semináre a konferencie so zahraničnou účasťou,

3)       kúpu právnickej literatúry pre knižnicu fakulty,

4)       financovanie spolupráce s právnickými fakultami doma a v zahraničí.

 

Obe vyplnené tlačivá odovzdajte, prosím, správcovi dane - príslušnému daňovému úradu - v mieste Vášho bydliska alebo pracoviska.

 

S vďakou a úctou

 

               doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.                      doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

                                  dekanka fakulty                                                   predsedníčka správnej rady nadácie

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy
Potvrdenie o zaplatení dane