Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Lubyho právnické dni

Nadácia Štefana Lubyho počas svojej existencie zorganizovala už 12 medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa stali sviatkami právnej vedy a právnej kultúry v Slovenskej republike, a to pre jej vysoký štandard, úzku medzinárodnú spoluprácu a domáci aj zahraničný ohlas. Táto tradícia cyklu medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré boli a sú odozvou na spoločensky významné a zároveň aktuálne problémy právnej vedy a praxe, je doložená aj zvolenými témami:

I.     Sloboda, právo a bezprávie – 1990, Trenčianske Teplice
II.    Slušnosť v práve – 1992, Trenčianske Teplice
III.   Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve – 1994, Trenčianske Teplice
IV.   Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému – 1996, Bratislava
V.    K návrhu slovenského občianskeho zákonníka – 1998, Bratislava
VI.   Zákaz zneužitia práva – 2000, Omšenie
VII.  Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie – 2002, Smolenice
VIII. Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva – 2004, Smolenice
IX.   Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe – 2007, Smolenice
X.    Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe – 2009, Smolenice
XI.   Ochrana slabšej strany v súkromnom práve – 2013, Smolenice
XII.  Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve – 2015, Smolenice.

Z konferencií vyšli aj vysoko kvalitné vedecké publikácie s kladným domácim i zahraničným prijatím i odozvou.

SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTAJÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ
SOCIAL FUNCTION OF LAW AND GROWING WEALTH INEQUALITY

Medzinárodná vedecká konferencia
International scientific conference

Smolenice  28. – 29. 9. 2017

Správa z konferencie XIII. Lubyho právnické dni

Fotografie z konferencie XIII. Lubyho právnické dni

Tu nájdete:

  program medzinárodnej vedeckej konferencie
  organizačné pokyny
  vedecký výbor
  organizačný výbor
  sponzori konferencie

Bližšie informácie a možnosť prihlásenia nájdete na stránke:

http://www.pravnickekonferencie.sk/

 

V prípade ťažkostí  (s prihlásením cez web) kontaktujte priamo členku organizačného výboru konferencie,

Mgr. Danielu Hlobíkovú,

mail: daniela.hlobikova@gmail.com

 

Program XIII. Lubyho právnických dní