Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry MPaEP

Štúdium predmetov Katedry medzinárodného práva a európskeho práva počas prerušenia kontaktnej výučby

Vážené študentky a vážení študenti,

v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom Vás informujeme, že vyučujúci našej katedry pridajú tento týždeň do systému MOODLE všetky potrebné materiály, odkazy a pokyny týkajúce sa prednášok, seminárov ako aj samoštúdia z povinných a povinne voliteľných predmetov.

Materiály z predmetov International Public Law I a II, ako aj Kliniky azylového práva Vám budú zaslané e-mailom.

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

Announcement concerning suspension of EUGEL and EML classes

Dear students,

in the period between 10 March and 24 March 2020, when the classes are suspended, you are asked to study course materials that you may find in Moodle and which were/will be sent to you by e-mail, according to the following schedule, outlined in the respective course syllabus:

 

10 March 2020

EUGEL: Equal treatment of men and women in matters of employment and occupation

EML: Movement and residence rights of third country nationals

 

17 March 2020

Dohodnutie témy záverečnej práce KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti,

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že témy záverečných prác je možné si dohodnúť s nasledovnými pedagógmi:

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD.

Okruhy tém bakalárskych prác:

1. Medzinárodné zmluvné právo

2. Sukcesia štátu

3. Vznik/zánik štátu

4. Diplomatické právo

5. Konzulárne právo

6. Ľudské práva a základné slobody v judikatúre kvázi-zmluvných orgánov

7. Osobitné subjekty medzinárodného práva

8. OSN

Opravný termín obhajob a štátnic KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti, 

opravný termín štátnych skúšok a obhajob záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva sa uskutoční dňa 27. júna 2019 o 14:00.