Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry MPaEP

Povinné predmety:

 

Medzinárodné právo verejné I. (letný semester semester)

Kritériá hodnotenia

Literatúra a zdroje k prípadom

Sylabus prednášok a zoznam prípadov - denné štúdium

Okruhy otázok na skúšku

Prípadová štúdia

 

Medzinárodné právo verejné II. (letný semester)

Kritériá hodnotenia

Literatúra a zdroje k prípadom

Sylabus prednášok a zoznam prípadov - denné štúdium

Témy prednášok a zoznam prípadov  - externé štúdium

Okruhy otázok na skúšku

Prípad Veľrybárstvo v Antarktíde

 

International Public Law I. (spring semester)

Assessment criteria

List of topics

Case law

List of mandatory videos

 

International Public Law II. (spring semester)

Assessment criteria

List of topics

Case law

List of mandatory videos

 

Európske právo I. (zimný semester)

Kritériá hodnotenia

Program výučby

 

Európske právo II. (letný semester)

Kritériá hodnotenia

Program výučby

 

European Union Law I. (autumn semester)

Assessment criteria

Program of the course

 

European Union Law II. (spring semester)

Assessment criteria

Program of the course

 

Medzinárodné právo súkromné (zimný semester)

Sylabus

Skúšobné otázky

 

Private International Law (winter term)

Course Sylllabus

Exam questiuons

 

Povinne voliteľné a výberové predmety:

 

Právo medzinárodných zmlúv (zimný semester)

Kritériá hodnotenia 

Program cvičení

Zoznam literatúry

 

Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín (zimný semester)

Kritériá hodnotenia

Tematický plán seminárov - denné štúdium

Tematický plán - externé štúdium

Literatúra

 

Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv (letný semester)
Kritériá hodnotenia

Tematický plán seminárov

Tematický plán seminárov - externé štúdium

Literatúra a webové stránky k prípadom

 

Použitie sily v medzinárodnom práve (zimný semester)
Sylabus

 

Europrean competition law (autumn semester)

Program of the course

 

Internal market in the EU (spring semester)
Syllabus

 

Medzinárodné vzťahy (letný semester)
kritériá hodnotenia

organizácia kurzu

okruhy na skúšku

 

Právo medzinárodného obchodu (letný semester)

Sylabus

 

European migration law (spring semester)

Syllabus

 

EU gender equality law (spring semester)

Syllabus

 

Základy práva verejného obstarávania

Sylabus

 

Klinika práva verejného obstarávania

Sylabus

 

Klinika azylového práva I

Sylabus

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais