Skočiť na hlavný obsah

Opis študijného programu

         
Bakalársky študijný program – odbor právo

Právnická fakulta si dáva za cieľ poskytnúť študentom bakalárskeho študijného programu možnosť osvojiť si základy  teórie a dejín štátu i práva, rímskeho práva ako aj  slovenského platného práva, jeho aplikáciu a interpretáciu v odvetviach verejného práva, získať základnú orientáciu v oblasti súkromného práva a oboznámiť sa s princípmi a obsahom medzinárodného verejného práva, spôsobom jeho aplikácie, ako aj s obsahom európskeho práva a technikami, formami a požiadavkami jeho implementácie a  aplikácie v Slovenskej republike.

Prvý stupeň štúdia sa sústreďuje na nadobudnutie čo najširšieho spektra poznatkov v rámci propedeutických disciplín, právnych dejín, ale najmä oblasťami pozitívneho práva: verejného práva (vrátane ústavného, medzinárodného a európskeho práva), trestného práva hmotného a súkromného práva hmotného. Ďalší, magisterský stupeň nadväzuje ponukou detailnejších špecializovaných predmetov, širokej ponuky civilného a trestného procesného práva a fakulta rozvíja tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a praktické schopnosti uchádzačov.

Nosné témy (jadro znalostí) sú viazané predovšetkým na disciplíny: úvod do štúdia práva a teórie práva, právne dejiny Slovenska, rímske právo, ústavné právo, právo Európskej únie,  správne právo, občianske právo, obchodné právo a t.restné právo

Študenti majú možnosť získať základné predpoklady pre písanie bakalárskej práce, i základné predpoklady pre odborné a vedecké písanie prostredníctvom výučby povinného predmetu Metodológia záverečnej práce (v ktorej študenti majú možnosť oboznámiť sa aj so základnými zručnosťami v prostredí právnej informatiky).

Ďalšie témy jadra sú zabezpečené v rámci výučby povinne voliteľných predmetov. Filozofické a právne teórie rozvíjajú najmä predmety: dejiny európskeho politického a právneho myslenia, politická a právna filozofia 20. storočia; tiež predmet Úvod do právneho myslenia.

Ústavné garancie ľudských práv rozvíjajú okrem predmetov jadra najmä predmety: Medzinárodné vzťahy, Združovacie právo, tiež výberový predmet Ochrana osôb so zdravotným postihnutím, Sociálnoprávna ochrana študentov ako aj viacero kliník (napr. Klinika antidiskriminačného práva, Klinika ochrany ľudských práv).

Okrem toho študijný program ponúka možnosť absolvovať povinne voliteľné a výberové predmety z oblasti právnych dejín, slovenských (napr. vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a v novoveku, vrátane prameňov práva), ale aj svetových právnych dejín, cirkevných dejín i kánonického práva, základy ekonomických teórií pre právnikov, personálneho manažmentu, komunikácie v manažmente, tiež sociálnej psychológie. Študenti majú možnosť  prehĺbiť si vedomosti na seminároch v jednotlivých oblastiach rímskeho práva. Osobitosti profesionálnej komunikácie si môžu osvojiť na predmete Argumentačné praktikum, Logika i Diplomatický protokol. Špecifický priestor poskytuje povinne voliteľný predmet Právna klinika pre komunity I a II, kde študenti majú možnosť formou kliniky naučiť sa vzdelávať i vyučovať v oblasti práva v priestoroch väznice, Právna klinika migračného práva poskytuje študentom možnosť praktického riešenia aj azylovej agendy. Problematiku trestného práva majú možnosť si prehĺbiť prostredníctvom predmetu Kriminológia.

Bakalárske štúdium končí obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou z predmetu Správne právo (hmotné i procesné). Bakalárske práce sa uskutočňujú predovšetkým v oblasti správneho práva, teórie práva, ústavného práva, právnych dejín, rímskeho a cirkevného práva, medzinárodného verejného práva a európskeho práva.

Úspešným absolvovaním záverečnej štátnej skúšky a obhajobou bakalárskej práce študent ukončuje bakalárske štúdium v odbore práva a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mu udelí akademický titul „Bc.“ (bakalár).

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/bakalarsky-studijny-program

 

Magisterský študijný program – odbor právo

Právnická fakulta poskytuje študentom v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo predpoklady pre vykonávanie riadiacej práce v oblasti interpretácie a aplikácie práva a zároveň schopnosť získavať a transformovať poznatky zo zahraničia. Absolvent magisterského programu v študijnom odbore právo nadobudne teoretické vedomosti a prehĺbi si svoje poznanie v oblasti teórie práva, rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho systému v súčasnom spoločenskom kontexte, pozná súvislosti jednotlivých právnych odvetví, ako aj nadobudne poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie. Absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore právo ovláda základné poznatky z oblasti občianskeho práva, trestného práva, obchodného práva, pracovného práva a finančného práva a v kontexte znalostí ďalších právnych odvetví medzinárodného práva verejného i súkromného, európskeho práva, ako aj nadviazaním na znalosti v oblasti verejnoprávnych odvetví získa celostný prehľad i orientáciu vo fungovaní práva v spoločnosti.

Nosné témy (jadro znalostí) sú viazané na disciplíny: občianske právo, trestné právo, medzinárodné právo, obchodné právo, pracovné právo, finančné a daňové právo, európske právo, etiku v práve.

V kategórii povinných predmetov sa zabezpečujú predmety úzko súvisiace s jadrom - Právo duševného vlastníctva, Právo sociálneho zabezpečenia. Ďalšie témy jadra sú zabezpečené výučbou napr. týchto povinne voliteľných predmetov: kriminalistika, právo životného prostredia, dokazovanie v trestnom konaní, právo ochrany spotrebiteľa, bytové právo, Medzinárodné a európske autorské právo, súdne lekárstvo.

Magisterské štúdium v študijnom odbore právo je v plnom rozsahu zabezpečené aj výberovými predmetmi, ktoré tvoria tak jeho jadro, ako aj ďalšie témy jadra. Študenti tak majú možnosť rozvíjať vedomosti a zručnosti v rámci značného množstva výberových predmetov, rôzne klinické predmety (klinika trestného práva, klinika práv pacientov, klinika práva verejného obstarávania, klinika advokácie), napr.  seminár z rímskeho vecného práva, advokát v praxi a pod.

Magisterské štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou z predmetu Občianske právo, Trestné právo. Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet štátnej skúšky z predmetov: Medzinárodné právo a európske právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Finančné právo. Diplomové práce sa uskutočňujú predovšetkým v oblasti občianskeho a obchodného práva, trestného práva, pracovného práva a medzinárodného práva súkromného. Po úspešnom ukončení štúdia fakulta udelí študentovi akademický titul „Mgr.“ (magister).

Magisterský študijný program v študijnom odbore právo je v študijnom pláne nastavený optimálne, zohľadňuje opis študijného odboru a dáva najlepšie predpoklady študentovi dosiahnuť kvalitné vzdelanie v odbore právo druhého stupňa. Obsah študijného plánu a štruktúra výučby jednotlivých predmetov zodpovedá najnovším vedeckým poznatkom v slovenskom, európskom i medzinárodnom kontexte.

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/magisterske-studijne-programy

 

Doktorandský študijný program – odbor právo

Doktorandský študijný program vo svojej štruktúre vzdeláva a školí študentov s cieľom získania poznatkov zo študijného odboru, ktoré jednoznačne preukazujú schopnosť doktoranda samostatne vedecky pracovať. Navyše sú doktorandi priamo vedení k samostatnej vedeckej činnosti, a to nielen z hľadiska povinností študentov podľa študijného programu (v časti povinná vedecká činnosť), ale aj vedeckej činnosti, ktorá bude verejne (v rámci vedeckej komunity) konfrontovaná – teda publikované vedecké práce.

Absolventi študijného programu sú teda plne spôsobilí na výkon profesií vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ práva.

V súčasnosti možno na fakulte študovať doktorandský študijný program v odbore právo, pôvodne:

-   teória dejiny štátu a práva (len externá forma),

-   ústavné právo (len do AR 2021/2022),

-   trestné právo,

-   pracovné právo a

-   občianske právo.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy.

Študijný program doktorandského štúdia sa skladá zo študijnej a z vedeckej časti, pričom povinnosti a činnosti študenta v rámci oboch týchto častí sa realizujú počas každého jedného semestra.

Študijná časť a predmety v rámci študijnej časti sú zostavené tak, aby študent získal komplexný teoretický základ nad rámec štúdia v druhom stupni v otázkach študovanej olasti práva.

Vedecká časť sa zameriava na výskum aktuálneho vedeckého problému z daného odboru z hľadiska tematickej profilácie doktoranda v spojení s témou jeho dizertačnej práce ako aj so všeobecného skúmania metodológie právneho výskumu v súkromnom práve.

Fakulta akcentuje etické a spoločenské stránky vedeckej práce, dôraz je kladený na prezentáciu výsledkov výskumu na zahraničných a domácich vedeckých podujatiach, transformáciu zámerov výskumu v legislatívnej praxi, ako aj výskum hraničných medziodvetových problémov viacerých príbuzných študijných odborov.

Opis študijného odboru je naplnený v povinných predmetoch študijnej ako aj vedeckej časti štúdia, a to: Občianske právo I až III, Základy metodológie a metodiky vedeckej práce a sociologický a právny výskum I až III, Predloženie projektu dizertačnej práce, Konzultácia písomnej práce, Predloženie odbornej resp. vedeckej práce v rozsahu minimálne 3000 slov (10 normostrán) oponovanej školiteľom I až V.

Štúdium ďalších odborových súvislostí, ako aj interdisciplinarita a dostatočná miera zabezpečenia medziodborového prieniku znalostí je zabezpečená prostredníctvom ponuky povinne voliteľných predmetov, z ktorých si je študent v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 3 Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty.

Znalosti doktoranda uvedené v jadre majú mať takú úroveň, aby jednoznačne preukazovali schopnosť doktoranda samostatne vedecky pracovať.

Študijná časť je ukončená dizertačnou skúškou. Dizertačnú skúšku môže doktorand absolvovať po splnení podmienok stanovených študijným programom. Vedecká časť štúdia pozostáva z individuálnej a/alebo kolektívnej vedeckej práce doktoranda, najmä z prípravy a publikovania odborných a vedeckých prác, vypracovania dizertačnej práce a aktívnej účasti na domácich alebo zahraničných odborných alebo vedeckých podujatiach.

Dizertačnou prácou doktorand preukazuje schopnosť samostatne vedecky pracovať. Doktorand môže podať žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce po splnení podmienok stanovených študijným programom. Úspešnou obhajobou dizertačnej práce sa skončí doktorandské štúdium.

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/doktorandsky-studijny-program