Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Zasielanie zadaní na účel hodnotenia predmetov

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že na účel hodnotenia jednotlivých vyučovaných predmetov bude potrebné, aby študenti priebežne plnili zadania, ktoré budú na tento účel vytvárané. Chceli by sme v tejto súvislosti upozorniť študentov, aby si priebežne kontrolovali emailové schránky zimbra - zadania aj s podrobnými pokynmi budú zasielané na tieto emailové adresy. Prvé zadanie bude zaslané 30.3.2020.

Obhajoby diplomových prác

Vážení študenti, diplomanti,

obhajoby diplomových prác predložených Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií sa budú konať dňa 13. mája 2020 na Katedre občianskeho a obchodného práva.

ÚPDVaIT

DPÚS II. - oznam pre študentov 1. ročníka externej formy štúdia

Študenti 1. ročníka externého štúdia (bc. stupeň):
 
K predmetu DPÚS II., prosím, využite materiály, ktoré sú vložené do Moodle.
Prosím v tejto mimoriadnej situácii aj o samoštúdium:
- skriptá Mosný, P. - Laclavíková, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II.
- Praktikum k dejinám štátu a práva II. (vývoj týkajúci sa ČSR, Slov. republiky a obdobia 1945 - 1948)  
- Praktikum k dejinám štátu a práva III. (socializmus).

Prerušenie výučby

Vážení študenti,

nakoľko sa do 24.3.2020 prerušuje výučba na našej fakulte, dovoľte mi informovať Vás o priebehu výučby Kybernetické právo na nasledujúce týždne.

V najbližších dňoch pre Vás pripravím a nahrám do systému Moodle materiály pre účely samoštúdia. Konkrétne pôjde o témy elektronický obchod a zodpovednosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti. V prípade predĺženia zrušenia výučby bude pokračovať téma kyberkriminalita vs. kybernetická bezpečnosť a následne GDPR a ochrana osobných údajov.

Obhajoby bakalárskych prác

Vážené študentky a vážení študenti tretieho ročníka,

obhajoby bc. prác na Katedre dejín práva sa budú konať v nižšie zverejnenom poradí. O dátume konania obhajoby budete upovedomení na stránke Katedry s dostatočným časovým predstihom.

9.00-11.00

Náhrada výučby predmetu DPÚS II. v čase prerušenia prezenčnej výučby

Vážené študentky, vážení študenti,

v čase prerušenia prezenčnej výučby Vás poprosíme o samoštúdium materiálov priebežne zverejňovaných na Moodle ako aj učebného materiálu. Prvá náhrada semináru pre študentov dennej formy štúdia je zverejnená v sekcii 2, ďalšie v sekcii 5 a nasl. Zverejnené prednášky sú spoločným študijným materiálom pre denných aj externých študentov.